08 12
Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ quan trọng đã đặt ra

Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực tháng 11/2022; kế hoạch công tác tháng 12/2022:

Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ quan trọng đã đặt ra

Sáng 8/12, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực...

Ngày 08/12/2022