10 03
Còn tồn tại nhiều hạn chế trong chỉ đạo từ cấp ủy, chính quyền địa phương với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đất đai đối với khu vực KTTT, HTX

Hội thảo “Góp ý Dự thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi – Thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể”:

Còn tồn tại nhiều hạn chế trong chỉ đạo từ cấp ủy, chính quyền địa phương với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đất đai đối với khu vực KTTT, HTX

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi – Thúc...

Ngày 10/03/2023