17 02
Chuyển biến mạnh cả về lượng và chất

10 năm thi hành Luật Hợp tác xã:

Chuyển biến mạnh cả về lượng và chất

Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 diễn ra mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch...

Ngày 17/02/2022