03 08
Đề xuất giữ nguyên tên Luật Hợp tác xã

Lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về sửa đổi luật Hợp tác xã năm 2012:

Đề xuất giữ nguyên tên Luật Hợp tác xã

Sáng ngày 03/08, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các...

Ngày 03/08/2022