03 08
Đề xuất giữ nguyên tên Luật Hợp tác xã

Lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về sửa đổi luật Hợp tác xã năm 2012:

Đề xuất giữ nguyên tên Luật Hợp tác xã

Sáng ngày 03/08, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các...

Ngày 03/08/2022

17 02
Chuyển biến mạnh cả về lượng và chất

10 năm thi hành Luật Hợp tác xã:

Chuyển biến mạnh cả về lượng và chất

Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 diễn ra mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch...

Ngày 17/02/2022