18 02
20 năm khu vực kinh tế tập thể

Infographics:

20 năm khu vực kinh tế tập thể

Trong 20 năm qua (2001-2021), khu vực kinh tế tập thể (KTTT) đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau trong đó có những thuận lợi và...

Ngày 18/02/2022