05 07
Cần phát triển đa dạng loại hình Hợp tác xã

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ

Cần phát triển đa dạng loại hình Hợp tác xã

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã dành nhiều sự quan tâm, khích phát triển kinh tế tập thể (KTTT) , nòng cốt là hợp tác xã (HTX) trong các...

Ngày 05/07/2021