Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023

Ngày 12/1 tại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Theo báo cáo của Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX); khu vực KTTT, HTX cơ bản duy trì sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng tuy giảm nhưng số lượng thành lập mới HTX vẫn tăng; việc kết nối tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ thành viên được đẩy mạnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

phát biểu tại Hội nghị

Trong việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được duy trì thường xuyên, các kế hoạch, chương trình công tác, chương trình hành động được ban hành kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bảo đảm các yêu cầu về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan tham dự 03 hội nghị trực tiếp và trực tuyến: (1) “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (2) Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (3) Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 28/01/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ đã ban hành Chương trình số 256-CTr/ĐU ngày 31/3/2022 thực hiện Kế hoạch 57-KH/ĐUK ngày 28/01/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng Kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai chuyên đề tới cán bộ, đảng viên trong chi bộ...

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng thông tin được Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm chỉ đạo. Đảng ủy đã tích cực tuyên truyền, nắm sát diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận, định hướng thông tin, động viên cán bộ và người lao động trong cơ quan yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; chủ động phối hợp với Đảng đoàn, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam xử lý, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của đảng viên và quần chúng, những vấn đề phát sinh về tư tưởng ngay từ chi bộ để tạo sự thống nhất trong cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của cơ quan...

Công tác tổ chức Đảng ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành chương trình công tác năm 2022, báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo quy định; đồng thời, chỉ đạo các ban tham mưu, cấp ủy trực thuộc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy về kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp mình theo tiến độ đề ra...
Trước những khó khăn, thách thức năm 2022, Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc và cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong năm 2022, Đảng ủy cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tham mưu, đề xuất và chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về kinh tế tập thể; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; Chủ động triển khai, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành các đề án, dự án, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Hợp tác xã; Quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên, làm cầu nối cho Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể; Huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX để từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Mở rộng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, tập đoàn tài chính để huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển HTX.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đánh giá trong năm vừa qua Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc đã tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng, cơ bản hoàn thành các nội dung công tác đề ra. Bên cạnh đó, Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được triển khai kịp thời. Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tư tưởng, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tương đối ổn định; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến, kết quả đạt được có ý nghĩa thiết thực, từ đó tạo không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trịnh Xuân Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen và hoa cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022

Năm 2023, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tăng trưởng có xu hướng chậm lại, nguy cơ suy thoái kinh tế; trong nước, dự báo kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, phục hồi chậm, lạm phát tăng cao; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu, trong khi dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường; là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030.

Do vậy, Đảng ủy cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023; triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng đảng gắn với xây dựng cơ quan Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh, thống nhất chặt chẽ tổ chức và hoạt động với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong cả nước, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo điều lệ, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển hiệu quả bền vững, tăng về số lượng, quy mô, chất lượng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị, thu hút ngày càng đông đảo thành viên HTX, tổ hợp tác.

Ban chấp hành Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng trao Giấy khen cho 42 Đảng viên và 01 Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Phạm Công Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ Phát triển Hợp tác xã báo cáo hoạt động của Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại Hội nghị

Đồng chí Trịnh Xuân Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ tuyên dương các đơn vị đạt thành tích cao trong công tác xây dựng Đảng của đơn vị

Đồng chí Phùng Khánh Toản, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Tố Oanh, Trưởng Ban Chính sách phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp  tác xã Việt Nam trao bằng khen Chi bộ xuất sắc cho Chi bộ Hợp tác Quốc tế

Hội nghị trao Giấy khen cho các đảng viên xuất sắc năm 2022

Nhân dịp này, Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên trưởng Ban Kế hoạch Hỗ trợ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Quỳnh Trang - Quang Trung
Ảnh: Lê Huy


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam