14 07
3 giải pháp phát triển kinh tế tập thể

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn:

3 giải pháp phát triển kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể đòi hỏi sự thay đổi tư duy, nhận thức, không phải của riêng người nông dân mà tất cả tầng lớp trong xã hội,...

Ngày 14/07/2022