Kế hoạch 221/KH-LMHTXVN:

Tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

Cổng thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giới thiệu Kế hoạch số 221/KH-LMHTXVN do Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo ký ngày 22/4/2022 về Tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hoá,  tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

- Căn cứ nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam về việc tư vấn, hỗ trợ hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 (dưới đây gọi tắt là Đề án) tại Biên bản ghi nhớ số 111/BB-VPQH-m ngày 15/3/2022 của Văn phòng Quốc hội, trong đó “…Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong hệ thống tiến hành khảo sát, trao đổi cụ thể để triển khai tổng mức hỗ trợ (kinh phí, chi phí nhân lực,…) khoảng 50 tỷ đồng, tập trung vào các vấn đề như: Vốn tín dụng ưu đãi; phát triển hợp tác xã; tổ chức phát triển vùng nguyên liệu do hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với doanh nghiệp chế biến, chuỗi giá trị; thu hút các nhà đầu tư; đào tạo nghề;…”;

- Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-LMHTXVN ngày 13/4/2022 Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam lần thứ năm, khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Căn cứ văn bản số 623/UBND-NN ngày 23/02/2022, báo cáo số 47/BC-UBND ngày 07/3/2022 của Uỷ ban Nhân dân huyện Định Hoá về việc đề xuất các nội dung hỗ trợ về tổ chức sản xuất để hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023;

- Căn cứ kết quả khảo sát thực trạng hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện Định Hoá ngày 02/3/2022 của Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên; Đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX Trung ương làm Trưởng Đoàn ngày 07/3/2022;

- Căn cứ ý kiến thống nhất giữa Đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam với Thường trực huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Định Hoá tại cuộc họp buổi chiều ngày 07/3/2022.

Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án (gọi tắt là Kế hoạch 221) như sau:

 1. Thời gian tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án: Từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2023, đến tháng 8/2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tư vấn, hỗ trợ.
 2. Mục tiêu tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án
 3. a) Tập trung vào thành lập, củng cố và nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các HTX theo tiêu chí 13 - Bộ tiêu chí nông thôn mới tại 11 xã chưa đạt nông thôn mới: HTX nông nghiệp Duy Linh, xã Linh Thông; HTX nông nghiệp Thành Công, xã Bình Thành; HTX nông nghiệp Quế Linh, xã Bảo Linh; HTX nông nghiệp hữu cơ Đại Vượng, xã Lam Vỹ; HTX nông nghiệp Định Biên, xã Định Biên; HTX nông nghiệp Vững Tiến, xã Phú Tiến; HTX nông nghiệp Yên Hoà, xã Bình Yên; HTX nông nghiệp Yên Thịnh, xã Tân Thịnh; HTX nông nghiệp Tân Tiến, xã Tân Dương; HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Điềm Phát, xã Điềm Mặc; thành lập HTX thuộc xã Quy Kỳ.
 4. b) Hỗ trợ về tín dụng, đào tạo, xúc tiến thương mại và công nghệ để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX tại các xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới.
 5. c) Hoàn thành công việc tại điểm (a) và (b) nêu trên gắn với thực hiện đề nghị của Ủy ban Nhân dân huyện Định Hoá tại văn bản số 623/UBND-NN ngày 23/02/2022; xây dựng mô hình, đào tạo kiến thức thực tế và nâng cao trình độ cán bộ của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên.
 6. Các nhiệm vụ cụ thể tư vấn, hỗ trợ cho các HTX và thời gian thực hiện:
 7. a) Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức bộ máy và quản trị hoạt động của các HTX theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, chất lượng: Thực hiện từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023.
 8. b) Khảo sát thực tế; theo dõi, hướng dẫn các HTX xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi giai đoạn 2021 – 2025: Thực hiện từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023.
 9. c) Tổ chức các lớp đào tạo kiến thức về quản trị cho cán bộ của các HTX (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, cán bộ kinh doanh và kế toán): Thực hiện từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023.
 10. d) Tổ chức các lớp đào tạo nghề gắn với các sản phẩm của các HTX cho người lao động và thành viên của HTX (chủ yếu là lúa, chè, quế, chăn nuôi gia súc, gia cầm…): Thực hiện từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023.

đ) Tổ chức Hội nghị về cho vay vốn ưu đãi đối với các HTX từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên: phổ biến chính sách và cơ chế cho vay; nắm bắt nhu cầu vay vốn đối với từng HTX; hướng dẫn, tư vấn làm thủ tục vay vốn và giải ngân vốn cho vay cho các HTX: Tổ chức Hội nghị trong tháng 5 và thực hiện hoạt động cho vay thực hiện từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023.

 1. e) Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại (XTTM) cho các HTX, tập trung các sản phẩm chủ lực của huyện Định Hoá (lúa gạo, quế, chè, gia súc, gia cầm, du lịch văn hóa và cộng đồng); nắm bắt nhu cầu XTTM từ các HTX, đơn vị tham gia thực hiện Đề án để tư vấn, hỗ trợ các HTX ký kết và thực hiện các hợp đồng về XTTM, nhất là tiêu thụ sản phẩm: Tổ chức Hội nghị trong quý III/2022; hoạt động XTTM thực hiện từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023.
 2. g) Tổ chức Hội nghị xúc tiến công nghệ, chuyển đổi số, môi trường cho các HTX; nắm bắt nhu cầu từ các HTX và đơn vị tham gia thực hiện Đề án để tư vấn, hỗ trợ công nghệ chế biến sản phẩm, chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh, công nghệ xử lý môi trường: Tổ chức Hội nghị trong quý III/2022; hoạt động xúc tiến công nghệ, chuyển đổi số, môi trường thực hiện từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2023.
 3. h) Đưa lao động trẻ có trình độ chuyên môn về làm việc tại 10 HTX: Thực hiện trong quý II/2022.
 4. i) Hỗ trợ xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các HTX từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025: Thực hiện từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023.
 5. k) Giới thiệu và kết nối thu hút nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp chế biến nông sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị: Thực hiện từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023.
 6. l) Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất cho một số HTX từ nguồn kinh phí của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và tỉnh Thái Nguyên theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Thực hiện từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023.
 7. Nguồn lực để tư vấn, hỗ trợ cho HTX thực hiện Đề án
 8. a) Vốn cho vay ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên.
 9. b) Kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 phân bổ cho Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên.
 10. c) Kinh phí và công sức của cán bộ các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham gia thực hiện Đề án.
 11. d) Kinh phí huy động hợp pháp khác.
 12. Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham gia tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án
 13. a) Liên minh HTX Việt Nam: Chủ trì và phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án theo nhiệm vụ được phân công tại văn bản số 111/BB-VPQH-m ngày 15/3/2022 và Kế hoạch 221.
 14. b) Các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam:

- Trường Bồi dưỡng cán bộ, thực hiện tư vấn, hỗ trợ cho các HTX: (1) Tổ chức các lớp đào tạo kiến thức về quản trị cho cán bộ của các HTX; (2) Theo dõi, hướng dẫn về: Tổ chức bộ máy và quản trị hoạt động, xây dựng và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi giai đoạn 2021 - 2025 của HTX nông nghiệp Duy Linh, xã Linh Thông; (3) Nắm bắt và cung cấp kịp thời thông tin nhu cầu về vay vốn, xúc tiến thương mại, xúc tiến công nghệ, đào tạo nghề, chuyển đổi số, xử lý môi trường... của HTX nông nghiệp Duy Linh, xã Linh Thông cho các đơn vị chức năng của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham gia thực hiện Kế hoạch 221 để tư vấn, hỗ trợ cho HTX.

- Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam, thực hiện tư vấn, hỗ trợ cho các HTX: (1) Tổ chức Hội nghị về cho vay vốn ưu đãi đối với các HTX từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên: Phổ biến chính sách và cơ chế cho vay; nắm bắt nhu cầu vay vốn đối với từng HTX; hướng dẫn, tư vấn làm thủ tục vay vốn và giải ngân vốn cho vay cho các HTX; (2)Theo dõi, hướng dẫn về: Tổ chức bộ máy và quản trị hoạt động, xây dựng và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi giai đoạn 2021 - 2025 của HTX nông nghiệp Thành Công, xã Bình Thành; (3) Nắm bắt và cung cấp kịp thời thông tin nhu cầu về vay vốn, XTTM, xúc tiến công nghệ, đào tạo nghề, chuyển đổi số, xử lý môi trường... của HTX nông nghiệp Thành Công, xã Bình Thành cho các đơn vị chức năng của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham gia thực hiện Kế hoạch 221 để tư vấn, hỗ trợ cho HTX.

- Trung tâm XTTM và Đầu tư: (1) Tổ chức Hội nghị XTTM cho các HTX tập trung các sản phẩm chủ lực của huyện Định Hoá (lúa gạo, quế, chè, gia súc, gia cầm, du lịch văn hóa và cộng đồng); nắm bắt nhu cầu XTTM từ các HTX, đơn vị tham gia thực hiện Đề án để tư vấn, hỗ trợ các HTX ký kết và thực hiện các hợp đồng về XTTM, nhất là tiêu thụ sản phẩm; (2) Hỗ trợ xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các HTX từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; (3) Theo dõi, hướng dẫn về: Tổ chức bộ máy và quản trị hoạt động, xây dựng và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi giai đoạn 2021 - 2025 của HTX nông nghiệp Quế Linh, xã Bảo Linh; (4) Nắm bắt và cung cấp kịp thời thông tin nhu cầu về vay vốn, xúc tiến thương mại, xúc tiến công nghệ, đào tạo nghề, chuyển đổi số, xử lý môi trường... của HTX nông nghiệp Quế Linh, xã Bảo Linh cho các đơn vị chức năng của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham gia thực hiện Kế hoạch 221 để tư vấn, hỗ trợ cho HTX.

- Viện Khoa học, Công nghệ và Môi trường: (1) Tổ chức Hội nghị xúc tiến công nghệ, chuyển đổi số, môi trường cho các HTX; nắm bắt nhu cầu xúc tiến công nghệ, chuyển đổi số, xử lý môi trường từ các HTX và đơn vị tham gia thực hiện Đề án để tư vấn, hỗ trợ công nghệ chế biến sản phẩm, chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh, công nghệ xử lý môi trường; (2) Giới thiệu và kết nối, thu hút nhà đầu tư vào Cụm công nghiệp chế biến nông sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; (3) Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất cho một số HTX từ nguồn kinh phí của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; (4) Theo dõi, hướng dẫn về: Tổ chức bộ máy và quản trị hoạt động, xây dựng và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi giai đoạn 2021 - 2025 của HTX nông nghiệp Định Biên, xã Định Biên; (5) Nắm bắt và cung cấp kịp thời thông tin nhu cầu về vay vốn, xúc tiến thương mại, xúc tiến công nghệ, đào tạo nghề, chuyển đổi số, xử lý môi trường... của HTX nông nghiệp Định Biên, xã Định Biên cho các đơn vị chức năng của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham gia thực hiện Kế hoạch 221 để tư vấn, hỗ trợ  cho HTX.

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam: (1) Tổ chức các lớp đào tạo nghề gắn với các sản phẩm của các HTX (chủ yếu là lúa, chè, quế, chăn nuôi gia súc); (2) Theo dõi, hướng dẫn về: Tổ chức bộ máy và quản trị hoạt động, xây dựng và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi giai đoạn 2021 - 2025 của HTX nông nghiệp Vững Tiến, xã Phú Tiến; (3) Nắm bắt và cung cấp kịp thời thông tin nhu cầu về vay vốn, XTTM, xúc tiến công nghệ, đào tạo nghề, chuyển đổi số, xử lý môi trường... của HTX nông nghiệp Vững Tiến, xã Phú Tiến cho các đơn vị chức năng của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham gia thực hiện Kế hoạch 221 để tư vấn, hỗ trợ cho HTX.

- Trung tâm Các chương trình kinh tế - xã hội: (1) Theo dõi, hướng dẫn về: Tổ chức bộ máy và quản trị hoạt động, xây dựng và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi giai đoạn 2021 - 2025 của HTX nông nghiệp Yên Hoà, xã Bình Yên; (2) Nắm bắt và cung cấp kịp thời thông tin nhu cầu về vay vốn, XTTM, xúc tiến công nghệ, đào tạo nghề, chuyển đổi số, xử lý môi trường... của HTX nông nghiệp Yên Hoà, xã Bình Yên cho các đơn vị chức năng của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham gia thực hiện Kế hoạch 221 để tư vấn, hỗ trợ cho HTX.

- Ban Chính sách và phát triển HTX: (1) Theo dõi, hướng dẫn về: Tổ chức bộ máy và quản trị hoạt động, xây dựng và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi giai đoạn 2021 - 2025 của HTX nông nghiệp Yên Thịnh, xã Tân Thịnh; (2) Nắm bắt và cung cấp kịp thời thông tin nhu cầu về vay vốn, XTTM, xúc tiến công nghệ, đào tạo nghề, chuyển đổi số, xử lý môi trường... của HTX nông nghiệp Yên Thịnh, xã Tân Thịnh cho các đơn vị chức năng của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham gia thực hiện Kế hoạch 221 để tư vấn, hỗ trợ cho HTX.

- Ban Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Liên minh HTX Việt Nam: (1) Huy động kinh phí từ các tổ chức quốc tế để tư vấn, hỗ trợ cho các HTX; (2) Theo dõi, hướng dẫn về: Tổ chức bộ máy và quản trị hoạt động, xây dựng và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi giai đoạn 2021 - 2025 của HTX nông nghiệp Tân Tiến, xã Tân Dương; (3) Nắm bắt và cung cấp kịp thời thông tin nhu cầu về vay vốn, XTTM, xúc tiến công nghệ, đào tạo nghề, chuyển đổi số, xử lý môi trường... của HTX nông nghiệp Tân Tiến, xã Tân Dương cho các đơn vị chức năng của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham gia thực hiện Kế hoạch 221 để tư vấn, hỗ trợ cho HTX.

- Ban Kế hoạch - Hỗ trợ: Tham mưu, đề xuất với Thường trực, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về phân bổ và sử dụng kinh phí của các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn hợp pháp khác để tư vấn, hỗ trợ cho các HTX theo Kế hoạch 221.

- Trung tâm Thông tin và Tuyên truyền: Theo dõi, thực hiện thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện Kế hoạch 221.

 1. c) Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên: (1) Phối hợp với các đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam để thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho các HTX theo nội dung tại điểm 3 Kế hoạch 221; (2) Đưa lao động trẻ có trình độ chuyên môn về làm việc tại 10 HTX; (3) Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất cho một số HTX từ nguồn kinh phí của tỉnh Thái Nguyên theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; (4) Theo dõi, hướng dẫn về: Tổ chức bộ máy và quản trị hoạt động, xây dựng và thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi giai đoạn 2021 - 2025 của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Điềm Phát, xã Điềm Mặc; HTX nông nghiệp hữu cơ Đại Vượng, xã Lam Vỹ và thành lập HTX thuộc xã Quy Kỳ; (5) Nắm bắt và cung cấp kịp thời thông tin nhu cầu về vay vốn, XTTM, xúc tiến công nghệ, đào tạo nghề, chuyển đổi số, xử lý môi trường... của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Điềm Phát, xã Điềm Mặc cho các đơn vị chức năng của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tham gia thực hiện Kế hoạch 221 để tư vấn, hỗ trợ cho HTX.
 2. Thành lập Tổ công tác (gọi tắt là Tổ 221) và phân công nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ thực hiện Đề án, bao gồm:
 3. a) Tổ trưởng: Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX Trung ương: Theo dõi, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 221; phê duyệt Chương trình công tác của các đơn vị và cá nhân tham gia thực hiện Đề án; triệu tập và chủ trì các phiên họp của Tổ 221.
 4. b) Tổ phó: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên: Trực tiếp điều hành việc tổ chức thực hiện Kế hoạch 221; chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221; thay mặt Tổ trưởng triệu tập các cuộc họp của Tổ 221; tham gia cuộc họp về thực hiện Đề án do Ủy ban Nhân dân huyện Định Hoá và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức; quan hệ công tác với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để thực hiện nhiệm vụ.
 5. c) Các thành viên:

- Đồng chí Lê Minh Tân - UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ: Trực tiếp chủ trì, chỉ đạo Trường Bồi dưỡng cán bộ thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221.

- Đồng chí Phạm Công Bằng - UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam: Trực tiếp chủ trì, chỉ đạo Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221.

- Đồng chí Phạm Minh Điển - UVBCH Liên minh HTX Việt Nam, Trưởng ban Kế hoạch hỗ trợ: Trực tiếp chủ trì, chỉ đạo Ban Kế hoạch - Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221.

- Đồng chí Phùng Khánh Toản - UVBCH Liên minh HTX Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền: Trực tiếp chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221.

- Đồng chí Lê Tuấn An - UVBCH Liên minh HTX Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Trực tiếp chủ trì, chỉ đạo Viện Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221.

- Đồng chí Vũ Quang Phong - UVBCH Liên minh HTX Việt Nam, Tổng Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư: Trực tiếp chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221.

- Đồng chí Nguyễn Đình Long - UVBCH Liên minh HTX Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Các chương trình kinh tế xã hội: Trực tiếp chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Các chương trình kinh tế xã hội thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221.

- Đồng chí Nguyễn Anh Huấn - UVBCH Liên minh HTX Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam: Trực tiếp chủ trì, chỉ đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật, Mỹ nghệ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221.

- Đồng chí Phạm Thị Tố Oanh - Trưởng ban Chính sách và Phát triển HTX: Trực tiếp chủ trì, chỉ đạo Ban Chính sách và phát triển HTX thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221.

- Đồng chí Trần Thu Hằng - Phó Trưởng ban Hợp tác quốc tế: Trực tiếp chủ trì, chỉ đạo Ban Hợp tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221.

- Đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên: Phối hợp với đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221.

- Đồng chí Nguyễn Duy Việt - Bí thư Đoàn Thanh niên Liên minh HTX Việt Nam: Thư ký Tổ 221; chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với Ban Hợp tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm 5 Kế hoạch 221.

 1. Tổ chức thực hiện Kế hoạch 221
 2. a) Các đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên và thành viên Tổ 221 tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng tiến độ và có hiệu quả nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 221. Trong tháng 5/2022, các đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên xây dựng Chương trình công tác cụ thể để triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch 221, báo cáo Tổ trưởng Tổ 221 để phê duyệt và thực hiện.
 3. b) Các đơn vị Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch 221.
 4. c) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn và công việc mới phát sinh thì báo cáo kịp thời cho Đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó để xem xét, phối hợp giải quyết./.

  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam