18 08
Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

HTX tỉnh Quảng Ngãi:

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã làm cầu nối liên kết giữa nông dân với Trang trại Bò sữa Vinamilk Quảng...

Ngày 18/08/2021