Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
454-CV/ĐUK 16/11/2021 Công văn số 454-CV/ĐUK về việc gửi báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
05-nq/ĐUK 26/10/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
21-KL/TW 25/10/2021 Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự d
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
38-KH/ĐUK 08/10/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
01-HD/TW 28/09/2021 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
176-CV/ĐU 09/09/2021 Phổ biến, quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương
1194-CV/BTGTW 16/08/2021 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV
12-KL/TW 12/08/2021 Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
21-HD/BTGTW 11/08/2021 Tuyên truyền kỉ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)
119-CV/BTG 26/07/2021 Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII
03-NQ/ĐUK 26/07/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
10-HD/BTGTW 21/06/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (8/8/1921-08/8/2021)
1004-CV/VPTW 14/06/2021 Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ngày 12/6/2021
2502/MTTW-BTT 11/06/2021 Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 -2022