Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
73-CV/BTGĐUK 18/03/2021 Triển khai Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2021
133-CV/ĐUK 15/03/2021 hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
125-CV/ĐUK 11/03/2021 Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư
01-CT/TW 09/03/2021 Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
56-CV/BTG 18/02/2021 Kế hoạch sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
19-CV/BTGTW 17/02/2021 Công văn số 19-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 - 6/3/2021
01/02/2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
55-CV/BTGĐUK 01/02/2021 Công văn số 55-CV/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021
174-HD/BTGTW 01/02/2021 Hướng dẫn số 174-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
47-CV/BTGĐUK 25/01/2021 Công văn số 47-CV/BTGĐUK về việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền
Số 08-KH/ĐUK 18/01/2021 Kế hoạch triển khai "Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên"
121-CV/ĐĐ 27/10/2020 Góp ý các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
16/10/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII
15/10/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
15/10/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030