Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03 -HD/TW 20/03/2020 Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
45-CV/ĐU 19/03/2020 Gửi hướng dẫn lập, nộp lưu hồ sơ và trang trí khánh tiết đại hội
70-KL/TW 09/03/2020 Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
8141-CV/BTGTW 24/02/2020 Trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kì 2020 -2025
17/ CV-ĐU 14/02/2020 Phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
62-HD/VPTW 04/02/2020 Lập hồ sơ và lưu hồ sơ đại hội Đảng bộ các cấp
697- CV/BTG 31/01/2020 Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW
696-CV/BTG 31/01/2020 Tài liệu học tập triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
686 - CV/BTG 27/12/2019 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
143-CV/ĐU 29/11/2019 Tuyên truyền kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Số 137-CV/ĐU 21/11/2019 Công văn Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam về việc tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng chương trình công tác năm 2020
Số 143-CV/ĐU 21/11/2019 Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam về việc phổ biến, quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương
Số 660-CV/BTG 21/11/2019 Hướng dẫn tuyên truyền kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Số 66-KL/TW 08/11/2019 Kết luận của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
CT39-CT/TW 01/11/2019 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật