Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04-CT/ĐU 07/04/2023 Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2023
05-Ctr/ĐU 07/04/2023 Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận đã được thông qua tại hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII
106- KH/BTCTW 27/03/2023 Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023
99-QĐ/TW 09/03/2023 Về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
01/03/2023 Giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
04-CT/ĐUK 20/02/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028
99-KH/ĐUK 20/02/2023 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và Chuyên đề năm 2023 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”
97-KH/ĐUK 17/02/2023 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - T
20-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
280-CV/BTG 07/06/2022 Về việc tuyên truyền về "Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"
150-KH/BTGTW 26/05/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
19/04/2022 Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Chính trị năm 2022 (ban hành kèm kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022)
34-KL/TW 18/04/2022 Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
03-HD/ĐUK 25/03/2022 Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
10/03/2022 Chuyên đề năm 2022 "Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương