Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
168-KH/BTCTW 15/04/2024 Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX năm 2024
187-BC/BTG 30/10/2023 Tình hình dư luận tháng 10 năm 2023
Số 297-BC/ĐUK 29/08/2023 Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng
Số 113-QĐ/TW 10/07/2023 Quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW
Số 123-KH/ĐUK 27/06/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
Số 58-KL/TW 23/06/2023 Kết luận của Ban bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi
Số 1278-CV/ĐUK 13/06/2023 Triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư
Số 54-KL/TW 09/05/2023 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái,
Số 274-BC/ĐUK 05/05/2023 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan
số 21-CT/TW 04/05/2023 Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
04-CT/ĐU 07/04/2023 Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2023
05-Ctr/ĐU 07/04/2023 Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận đã được thông qua tại hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII
106- KH/BTCTW 27/03/2023 Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023
Số 1133-CV/ĐUK 21/03/2023 Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị
99-QĐ/TW 09/03/2023 Về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng