Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
280-CV/BTG 07/06/2022 Về việc tuyên truyền về "Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"
150-KH/BTGTW 26/05/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
19/04/2022 Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Chính trị năm 2022 (ban hành kèm kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022)
34-KL/TW 18/04/2022 Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
03-HD/ĐUK 25/03/2022 Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
10/03/2022 Chuyên đề năm 2022 "Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương
58-KH/BTCTW 28/02/2022 Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
06-KL/ĐUK 08/02/2022 Kết luận số 06-KL/ĐUK ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"
517-CV/ĐUK 24/12/2021 Công văn 517-CV/ĐUK ngày 24/12/2021 về việc phát động Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng và 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
191-CV/BTG 26/11/2021 Công văn số 191-CV/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai công tác tuyên truyền
454-CV/ĐUK 16/11/2021 Công văn số 454-CV/ĐUK về việc gửi báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
05-nq/ĐUK 26/10/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
21-KL/TW 25/10/2021 Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự d
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm