Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
196/KHLMHTXVN 21/03/2019 Kế hoạch tổ chức diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
158/LMHTXVN-TTTT 12/03/2019 Công văn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc thực hiện chế độ thông in báo cáo
130/KH-LMHTXVN 07/03/2019 Kế hoạch phòng chống tham nhũng lãng phí của Liên minh HTX Việt Nam năm 2019
129/LMHTXVN-TTTT 07/03/2019 CV về việc cập nhật, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam
86/NQ-LMHTXVN 05/03/2019 Nghị quyết Hội nghi Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 11 khóa 5 ( Nhiệm kỳ 2016-2020)
119/KH-LMHTXVN 28/02/2019 Kế hoạch tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019
41/QĐ-LMHTXVN 21/02/2019 Quyết định số 41/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Diễn đàn pháp lý; Hội chợ XTTM và công nghệ HTX; Hội nghị biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2019
42/QĐ-LMHTXVN 21/02/2019 Quyết định số 42/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
44/QĐ-LMHTXVN 21/02/2019 Quyết định số 44/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2019
43/QĐ-LMHTXVN 21/02/2019 Quyết định số 43/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập Ban Tổ chức Hội chợ XTTM và công nghệ cho các HTX năm 2019
45/QĐ-LMHTXVN 21/02/2019 Quyết định số 45/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Tổng kết 15 năm năm thực hiện Nghị quyết TW5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và năng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Số 37/QĐ-LMHTXVN 20/02/2019 Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, quy chế Hỗ trợ HTX và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị
21/TB-LMHTXVN 20/02/2019 Thông báo kết luận của Thường trực LMHTXVN về việc xây dựng Đề án tổ chức Hội chợ XTTM và công nghệ HTX năm 2019, Đề án tổ chức Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á - TBD và Đề án tổ chức Lễ biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc
84/LMHTXVN-VP 12/02/2019 Công văn của Liên minh HTX Việt Nam đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
73/LMHTXVN- TCCB 30/01/2019 CV số 73/LMHTXVN- TCCB v/v xây dựng báo cáo phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW