Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/08/2021 Báo cáo: Tình hình phát triển KTT, HTX và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19
510/KH-LMHTXVN 05/08/2021 Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
512/LMHTXVN-KTr 05/08/2021 Thực hiện Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Số 504/LMHTXVN-CSPT 04/08/2021 Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi cung ứng do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất
Số 503/CTr-LMHTXVN 04/08/2021 Chương trình Kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội
Số 77/QĐ-BCĐKTTT 03/08/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể
Số 76/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX 02/08/2021 Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
308/NQ-LMHTXVN 29/07/2021 Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ hai, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số 1318/QĐ-TTg 22/07/2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
472/LMHTXVN-TTTT 21/07/2021 Hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 -2022
Số 429/LMHTXVN-HTQT 08/07/2021 Khoá đào tạo trực tuyến lần thứ 2 của ICA-MAFF (Nhật Bản) về
413/LMHTXVN-CSPT 02/07/2021 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
395/LMHTXVN-TTTT 25/06/2021 Kỷ niệm ngày Hợp tác xã quốc tế
369/LMHTXVN-CSPT 15/06/2021 Xây dựng Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp
250/QĐ-LMHTXVN 11/06/2021 Về việc lập và gửi báo cáo định kỳ tình hình KTTT, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thành phố