Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/07/2022 Thư tri ân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7
303/NQ-LMHTXVN 21/07/2022 Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
422/LMHTXVN-TTTT 23/06/2022 Kỷ niệm ngày quốc tế Hợp tác xã
37/LMHTXVN-UBKT 22/06/2022 Kiến nghị không truy thu tiền thuê đất của Hợp tác xã
38/LMHTXVN-UBKT 22/06/2022 Đề nghị quan tâm tạo điều kiện hoạt động đối với Liên minh HTX tỉnh, thành phố
389/KH-LMHTXVN 15/06/2022 Triển khai Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
218A/QĐ-LMHTXVN 06/06/2022 Công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 (lần 2) của LMHTX Việt Nam
237/LMHTXVN-XTTM 04/05/2022 Mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX Coop-Expo 2022
28/2022/NĐ-CP 26/04/2022 Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025
221/KH-LMHTXVN 22/04/2022 Tư vấn,hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
127/QĐ-LMHTXVN 12/04/2022 Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
126/QĐ-LMHTXVN 12/04/2022 Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
24/2022/NĐ-CP 06/04/2022 Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
05/2022/TT-BLĐTBXH 05/04/2022 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
04/04/2022 Xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục - Hướng dẫn dành cho người lao động