Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
357/LMHTXVN- CSPT 10/06/2021 Về việc xây dựng báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 13 NQ/TW và Nghị quyết số 26 NQ/TW đối với KTTT, HTX lĩnh vực nông nghiệp
351/KH-LMHTXVN 08/06/2021 Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
887/QĐ-TTg 07/06/2021 Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
336/LMHTXVN-TTTT 02/06/2021 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên Trang TTĐT
337/LMHTXVN-KHHT 02/06/2021 Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030
312/LMHTXVN-VP 22/05/2021 Về phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ thành viên khắc phục khó khăn
311/LMHTXVN-CSPT 21/05/2021 Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban chấp hành Trung ương
19/05/2021 Chuyên đề Chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, HTX
294/LMHTXVN-TTTT 13/05/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
13/05/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19/5/1941 - 19/5/2021
277/LMHTXVN-TTTT 07/05/2021 Tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 và giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ ba, năm 2020 - 2021
89/TL-BTC 21/04/2021 Thể lệ giải báo chí toàn quốc: "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" Lần thứ ba, năm 2020 - 2021
232/LMHTXVN-CSPT 19/04/2021 Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ 2022 đối với Liên minh HTX cấp tỉnh
04 - HD/BTGTW 05/04/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)
187/LMHTXVN-CSPT 02/04/2021 Tình hình phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021