Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
672/LMHTXVN-VP 27/09/2021 Cung cấp thông tin văn bản liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
630/LMHTXVN-CSPT 15/09/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Số 627/LMHTXVN-KTĐT 14/09/2021 Cung cấp thông tin, phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư và thương mại cho các HTX, liên hiệp HTX, THT sản xuất
Số 366/QĐ-LMHTXVN 14/09/2021 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
105/NQ-CP 09/09/2021 Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Số 576/KH-LMHTXVN 25/08/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Số 1988/BHXH-TST 13/08/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
525/LMHTXVN-XTTM 10/08/2021 Triển khai thực hiện Chương trình 503
523/TB-LMHTXVN 10/08/2021 Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tháng 7, triển khai công tác tháng 8/2021
07/08/2021 Báo cáo: Tình hình phát triển KTT, HTX và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19
510/KH-LMHTXVN 05/08/2021 Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
512/LMHTXVN-KTr 05/08/2021 Thực hiện Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Số 504/LMHTXVN-CSPT 04/08/2021 Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi cung ứng do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất
Số 503/CTr-LMHTXVN 04/08/2021 Chương trình Kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội
Số 77/QĐ-BCĐKTTT 03/08/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể