Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
472/LMHTXVN-TTTT 21/07/2021 Hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 -2022
Số 429/LMHTXVN-HTQT 08/07/2021 Khoá đào tạo trực tuyến lần thứ 2 của ICA-MAFF (Nhật Bản) về
413/LMHTXVN-CSPT 02/07/2021 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
395/LMHTXVN-TTTT 25/06/2021 Kỷ niệm ngày Hợp tác xã quốc tế
369/LMHTXVN-CSPT 15/06/2021 Xây dựng Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp
250/QĐ-LMHTXVN 11/06/2021 Về việc lập và gửi báo cáo định kỳ tình hình KTTT, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thành phố
357/LMHTXVN- CSPT 10/06/2021 Về việc xây dựng báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 13 NQ/TW và Nghị quyết số 26 NQ/TW đối với KTTT, HTX lĩnh vực nông nghiệp
351/KH-LMHTXVN 08/06/2021 Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
887/QĐ-TTg 07/06/2021 Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
336/LMHTXVN-TTTT 02/06/2021 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên Trang TTĐT
337/LMHTXVN-KHHT 02/06/2021 Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030
312/LMHTXVN-VP 22/05/2021 Về phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ thành viên khắc phục khó khăn
311/LMHTXVN-CSPT 21/05/2021 Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban chấp hành Trung ương
19/05/2021 Chuyên đề Chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, HTX
294/LMHTXVN-TTTT 13/05/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh