Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/QĐ-TTg 03/01/2023 Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho người lao động nữ đến năm 2030"
915/TB-LMHTXVN 13/12/2022 Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại Hội nghị đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2022
24-CTr/TU 05/12/2022 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
10/10/2022 Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
694/LMHTXVN-TTPTTM 04/10/2022 Mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam năm 2022
680/LMHTXVN-XTTM 22/09/2022 Mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022
666/LMHTXVN-TTTT 19/09/2022 Hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022
672/LMHTXVN-VP 19/09/2022 Đăng ký tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Miền Nam năm 2022
644/LMHTXVN-QHTPTHTX 08/09/2022 Về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam
643/LMHTXVN-VP 08/09/2022 Đề xuất quy định Quỹ HTPTHTX và kiểm toán HTX trong luật HTX 2012( sửa đổi)
279A/QĐ-LMHTXVN 29/08/2022 Công bố công khai dự toán NSNN CTMTQG giảm nghèo bền vững và Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của LMHTX Việt Nam
52/2022/TT-BTC 12/08/2022 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
220/LMHTX-VP 26/07/2022 Rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Nhà nước cấp tỉnh
23/07/2022 Thư tri ân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7
303/NQ-LMHTXVN 21/07/2022 Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025