Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
445/QĐ-TTg 21/03/2016 Quyết định Phê duyệt Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020"
19/ CT-TTg 24/07/2015 Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
55/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
83/2015/TT-BTC 28/05/2015 Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã
2261/QĐ-TTg 15/12/2014 Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
23/2012/QH13 03/12/2012 Luật Hợp tác xã
04-NQ/TW 21/08/2006 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
12/CT-TTg 21/05/0208 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012