Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/QĐ-TTg 03/01/2023 Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho người lao động nữ đến năm 2030"
915/TB-LMHTXVN 13/12/2022 Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại Hội nghị đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2022
24-CTr/TU 05/12/2022 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
886/LMHTXVN-KTĐT 30/11/2022 Báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ Biên bản ghi nhớ số 111/BB-VPQH-m
Số: 1259/QĐ-TTg 16/11/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, TỔ CHỨC DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP MÀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN VỊ
Số 752/TB-LMHTXVN 28/10/2022 Thông báo Kết luận Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại Hội nghị đánh giá công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2022
Số 777/BC-LMHTXVN 24/10/2022 Báo cáo Tình hình hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
10/10/2022 Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
694/LMHTXVN-TTPTTM 04/10/2022 Mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam năm 2022
27/09/2022 Dự thảo 6 Luật các tổ chức kinh tế hợp tác
680/LMHTXVN-XTTM 22/09/2022 Mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022
Quyển 1 19/09/2022 Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
Quyển 2 19/09/2022 Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
666/LMHTXVN-TTTT 19/09/2022 Hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022
672/LMHTXVN-VP 19/09/2022 Đăng ký tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Miền Nam năm 2022