Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
680/LMHTXVN-XTTM 22/09/2022 Mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022
Quyển 1 19/09/2022 Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
Quyển 2 19/09/2022 Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
666/LMHTXVN-TTTT 19/09/2022 Hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022
644/LMHTXVN-QHTPTHTX 08/09/2022 Về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam
643/LMHTXVN-VP 08/09/2022 Đề xuất quy định Quỹ HTPTHTX và kiểm toán HTX trong luật HTX 2012( sửa đổi)
30/08/2022 Dự thảo Luật Đất Đai
279A/QĐ-LMHTXVN 29/08/2022 Công bố công khai dự toán NSNN CTMTQG giảm nghèo bền vững và Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của LMHTX Việt Nam
52/2022/TT-BTC 12/08/2022 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
220/LMHTX-VP 26/07/2022 Rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Nhà nước cấp tỉnh
23/07/2022 Thư tri ân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7
303/NQ-LMHTXVN 21/07/2022 Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
422/LMHTXVN-TTTT 23/06/2022 Kỷ niệm ngày quốc tế Hợp tác xã
37/LMHTXVN-UBKT 22/06/2022 Kiến nghị không truy thu tiền thuê đất của Hợp tác xã
38/LMHTXVN-UBKT 22/06/2022 Đề nghị quan tâm tạo điều kiện hoạt động đối với Liên minh HTX tỉnh, thành phố