Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/NQ-LMHTXVN 13/01/2022 Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ tư, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
số 896/ TB-LMHTXVN 15/12/2021 Thông báo Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2021
Số 905/LMHTXVN-KTĐT 13/12/2021 Thành lập và hoạt động "Trung tâm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển đổi số và dịch vụ khác cho các hợp tác xã" trực thuộc Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh
Số 426/QĐ-LMHTXVN 29/11/2021 Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025
191-CV/BTG 26/11/2021 Công văn số 191-CV/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai công tác tuyên truyền
Số 829/LMHTXVN-TTTT 18/11/2021 Về việc Tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19
454-CV/ĐUK 16/11/2021 Công văn số 454-CV/ĐUK về việc gửi báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
Số 792/KH-LMHTXVN 10/11/2021 Kế hoạch Triển khai Cổng thông tin tiêu thụ sản phẩm cho hợp tác xã
KH 786/KH-LMHTXVN 09/11/2021 Kế hoạch Tổ chức khoá đào tạo kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển KTTT, HTX
Số 784/TB-LMHTXVN 09/11/2021 Thông báo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2021
Số 763/TB-LMHTXVN 27/10/2021 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tháng 10/2021, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2021
05-nq/ĐUK 26/10/2021 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
04-KL/ĐUK 26/10/2021 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
21-KL/TW 25/10/2021 Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự d
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm