Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 729/TB-LMHTXVN 12/10/2021 Thông báo Về công lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
672/LMHTXVN-VP 27/09/2021 Cung cấp thông tin văn bản liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
630/LMHTXVN-CSPT 15/09/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Số 627/LMHTXVN-KTĐT 14/09/2021 Cung cấp thông tin, phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư và thương mại cho các HTX, liên hiệp HTX, THT sản xuất
Số 366/QĐ-LMHTXVN 14/09/2021 Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Số 367/QĐ-LMHTXVN 14/09/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
176-CV/ĐU 09/09/2021 Phổ biến, quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương
105/NQ-CP 09/09/2021 Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Số 576/KH-LMHTXVN 25/08/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Số 577/LM-HTXVN 25/08/2021 Về việc hợp tác đầu tư
574/LMHTXVN-VP 24/08/2021 Hỗ trợ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1194-CV/BTGTW 16/08/2021 Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV
Số 1988/BHXH-TST 13/08/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số 1988/BHXH-TST 13/08/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số 341/QĐ-LMHTXVN 12/08/2021 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 và quyết toán NSNN năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam