Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
390/LMHTXVN-TCCB 09/05/2023 Danh sách Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó Cụm, Khối thi đua hệ thống LMHTXVN 2023
367/LMHTXVN-UBKT 26/04/2023 Tuyên truyền, phổ biến tài liệu về cuộc khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX" hằng năm
368/LMHTXVN-UBKT 26/04/2023 Tuyên truyền, phổ biến tài liệu về cuộc khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX" hằng năm - Gửi Bộ truyền thông thông tin
369/LMHTXVN-UBKT 26/04/2023 Tuyên truyền, phổ biến tài liệu về cuộc khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX" hằng năm - Gửi Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
370/LMHTXVN-UBKT 26/04/2023 Tuyên truyền, phổ biến tài liệu về cuộc khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX" hằng năm - Gửi trung ương hội nông dân Việt Nam
371/LMHTXVN-UBKT 26/04/2023 Tuyên truyền, phổ biến tài liệu về cuộc khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX" hằng năm - Gửi Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
372/LMHTXVN-UBKT 26/04/2023 Tuyên truyền, phổ biến tài liệu về cuộc khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX" hằng năm - Gửi Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
373/LMHTXVN-UBKT 26/04/2023 Tuyên truyền, phổ biến tài liệu về cuộc khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX" hằng năm - Gửi Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
358/LMHTXVN-UBKT 25/04/2023 Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương về KTTT, HTX hằng năm
359/LMHTXVN-UBKT 25/04/2023 Tuyên truyền, phổ biến tài liệu về cuộc khảo sát "Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX" hằng năm
18/04/2023 Hướng dẫn sử dụng hệ thống khảo sát chỉ số hài lòng cấp tỉnh
171/QĐ-LMHTXVN 14/04/2023 Công bố công khai quyết toán chi NSNN qúy 1 năm 2023 của Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam
280/KH-LMHTXVN 13/04/2023 Tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã khu vực Miền Nam năm 2023
281/LMHTXVN-TTXTTM 11/04/2023 Đăng ký tham gia hội chợ xúc tiến thương mại cho khu vực KTTT, HTX khu vực miền Nam năm 2023
04-CT/ĐU 07/04/2023 Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2023