Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyển 1 19/09/2022 Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
Quyển 2 19/09/2022 Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
30/08/2022 Dự thảo Luật Đất Đai
3542/BTC-TCNH 18/04/2022 Xin ý kiến nhân sự Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Số 905/LMHTXVN-KTĐT 13/12/2021 Thành lập và hoạt động "Trung tâm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển đổi số và dịch vụ khác cho các hợp tác xã" trực thuộc Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh
Số 763/TB-LMHTXVN 27/10/2021 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tháng 10/2021, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2021
04-KL/ĐUK 26/10/2021 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Số 746/KH-LMHTXVN 19/10/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021-2025
Số 729/TB-LMHTXVN 12/10/2021 Thông báo Về công lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
04/10/2021 Sổ tay hướng dẫn thực hành luật lao động 2019 trong ngành thủy sản
Số 367/QĐ-LMHTXVN 14/09/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Số 577/LM-HTXVN 25/08/2021 Về việc hợp tác đầu tư
574/LMHTXVN-VP 24/08/2021 Hỗ trợ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số 1988/BHXH-TST 13/08/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số 341/QĐ-LMHTXVN 12/08/2021 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 và quyết toán NSNN năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam