Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
160/CĐ-TTg 11/02/2019 Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi2019
01/NQ-CP 01/01/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
439/TB-VPCP 23/11/2018 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
69/2018/QH14 08/11/2018 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
2813/QĐ-BKHCN 27/09/2018 Quyết định phê duyệt Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0"
1143/QĐ-TTg 12/09/2018 Quyết định Về việc bổ sung kinh phí tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã
336/TB-VPCP 04/09/2018 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương ĐÌnh Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiê
276/TB-VPCP 03/08/2018 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới
276/TB_VPCP 03/08/2018 Thông báo số 276/TB-VPCP: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh HTX Việt Nam
98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Nghị định Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
12/CT-TTg 22/05/2018 Chỉ thị Về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
490/QĐ-TTg 07/05/2018 Quyết định Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
461/QĐ-TTg 27/04/2018 Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
126 /NQ-CP 29/11/2017 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020