Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
45/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Số 01-CT/TW 09/03/2021 Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
36-HD/BTCTW 20/01/2021 Hướng dẫn 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
số 78-KL/TW 10/06/2020 Kết Luận của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025
03/04/2020 Đề cương: Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và Liên minh HTX Việt Nam
77/2019/NĐ-CP 10/10/2019 Nghị định về Tổ hợp tác
1195-QĐ/UBKTTW 11/06/2019 Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với Đảng viên
3763/BKHĐT- HTX 05/06/2019 Chuyển đổi Hợp tác xã sang loại mô hình khác
161/LĐCP 24/04/2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa
136/HD- MTTW-BTT 22/04/2019 Tuyên truyền giám sát thực hiện Nghị quyết số 37 của BCT về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
212/QĐ-TTg 20/02/2019 Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
160/CĐ-TTg 11/02/2019 Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi2019
01/NQ-CP 01/01/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
439/TB-VPCP 23/11/2018 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018