Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
107/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
352/QĐ-TTg 22/03/2017 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
21/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết sô 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệ
105/QĐ-TTg 24/01/2017 Quyết định Về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
340/2016/TT-BTC 29/12/2016 Thông tư Hướng dẫn về mức hỗ trợ cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020
55/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
83/2015/TT-BTC 28/05/2015 Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã
23/2012/QH13 03/12/2012 Luật Hợp tác xã
12/CT-TTg 21/05/0208 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012