Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
83/2015/TT-BTC 28/05/2015 Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã
23/2012/QH13 03/12/2012 Luật Hợp tác xã
12/CT-TTg 21/05/0208 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012