Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ 02/02/2023 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
886/LMHTXVN-KTĐT 30/11/2022 Báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ Biên bản ghi nhớ số 111/BB-VPQH-m
Số: 1259/QĐ-TTg 16/11/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, TỔ CHỨC DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP MÀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN VỊ
Số 752/TB-LMHTXVN 28/10/2022 Thông báo Kết luận Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại Hội nghị đánh giá công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2022
Số 777/BC-LMHTXVN 24/10/2022 Báo cáo Tình hình hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
27/09/2022 Dự thảo 6 Luật các tổ chức kinh tế hợp tác
Quyển 1 19/09/2022 Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
Quyển 2 19/09/2022 Tài liệu tập huấn Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
30/08/2022 Dự thảo Luật Đất Đai
3542/BTC-TCNH 18/04/2022 Xin ý kiến nhân sự Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Số 905/LMHTXVN-KTĐT 13/12/2021 Thành lập và hoạt động "Trung tâm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển đổi số và dịch vụ khác cho các hợp tác xã" trực thuộc Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh
Số 763/TB-LMHTXVN 27/10/2021 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tháng 10/2021, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2021
04-KL/ĐUK 26/10/2021 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Số 746/KH-LMHTXVN 19/10/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021-2025
Số 729/TB-LMHTXVN 12/10/2021 Thông báo Về công lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021