Số/ký hiệu
Ngày ban hành 19/04/2022
Người ký
Trích yếu Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Chính trị năm 2022 (ban hành kèm kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022)
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức Trung ương
Phân loại Hướng dẫn
Tệp đính kèm Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Chính trị năm 2022 (ban hành kèm kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022)

Văn bản mới