Nghị quyết Đại hội VI Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang và Thường trực Liên minh HTX Việt Nam.

Đại hội VI Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đã diễn ra trong 2 ngày 26/8 và 27/8/2020 tại thành phố Bắc Giang với sự tham dự của 226/246 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 300 đơn vị thành viên, hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Giang. Đại hội vinh dự được đón và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; dự Đại hội có các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các ban, đơn vị trực thuộc LMHTXVN; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức Hội trong tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Đại hội đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đối mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; đồng chí Dương Văn Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ƯBND tỉnh Bắc Giang, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

I. Tán thành đánh giá tình hình phát triển KTTT, HTX và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2013 - 2020.

Nhiệm kỳ qua, KTTT, HTX của tỉnh có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Các HTX cơ bản tuân thủ quy định, nguyên tắc của Luật HTX năm 2012, phát triển đa dạng trong các lĩnh vực, các địa bàn, đáp ứng nhu cầu của thành viên và phù họp xu thế phát triển chung của xã hội. Ngày càng có nhiều mô hình HTX kiểu mới thực hiện liên kết và tiêu thụ với doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra theo hợp đồng dịch vụ, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực của địa phương, góp phần khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, phù hợp yêu cầu sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới; xu hướng tham gia vào HTX của các hộ ở các địa phương ngày càng tăng, cho thấy nhận thức của người dân ngày càng thay đổi, tư duy, cách nghĩ, cách làm từ hoạt động sản xuất nông nghiệp sang hoạt động kinh tế nông nghiệp được hình thành và phát triển.

Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ V, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Liên minh HTX tỉnh; luôn giữ vai trò nòng côt trong phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh; làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nưóc với khu vực KTTT, HTX; tổ chức thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra như công tác thành lập mới, công tác bồi dưỡng, tập huấn; công tác hỗ trợ vốn; công tác kết nạp thành viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thành viên.

Tuy nhiên, khu vực KTTT, HTX còn có những tồn tại, hạn chế; hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan; đa số HTX quy mô còn nhỏ, Một số HTX hoạt động còn chưa tuân thủ đây đủ các nguyên tắc, giá trị của Luật HTX năm 2012 và các quy định liên quan. Hoạt động của THT, Liên hiệp HTX còn chưa thực sự hiệu quả, chưa rõ nét. Hoạt động của BCH, Ban thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa V đã có cố gắng song chất lượng hoạt động còn chưa đều; hiệu quả hoạt động của cơ quan Liên minh HTX tỉnh trên một số mặt công tác còn chưa cao.

II. Về phưong hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội nhất trí

1. Mục tiêu chung

Phát triển KTTT, HTX theo hướng bền vững, khắc phục các yếu kém, hạn chế hiện nay, tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT. Đưa hoạt động của các HTX ngày càng có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, giá trị cơ bản của HTX và quy định của pháp luật. Tăng cường củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

2. Mục tiêu cụ thể (Đại hội đã đề ra 02 nhóm mục tiêu chính)

* Về mục tiêu phát triển KTTT, HTX

(1) Hàng năm có ít nhất 50 HTX thành lập mới trong các lĩnh vực, địa bàn; tăng sô THT mới từ 8-10% hoạt động và đăng ký hoạt động theo quy định.

(2) Củng cố hoạt động của các Liên hiệp HTX hiện có; phấn đấu thành lập mới từ 2-3 liên hiệp HTX trên các lĩnh vực.

(3) Phấn đấu nâng tỷ lệ HTX hoạt động khá trở lên đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 50%, giảm số HTX yếu, kém xuống còn dưới 9%.

(4) Phấn đấu hàng năm phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng ít nhất 3-5 mô hình HTX kiêu mới theo chuỗi liên kết. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ tối thiểu có khoảng 50% HTX nông nghiệp thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

(5) 100% số cán bộ chủ chốt HTX nông nghiệp tham gia ít nhất một khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

* Về mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh

(1) Mỗi năm kết nạp từ 30 đơn vị thành viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 80% HTX hoạt động hiệu quả trong tỉnh là thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

(2) Mỗi năm ít nhất có 20 lượt HTX được hỗ trợ tham gia các chưong trình xúc tiến thưong mại, thị trường; tổ chức cho 50 - 80 lượt HTX được tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

(3) Phấn đấu khoảng 250 lượt dự án được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Đề xuất UBND tỉnh nâng vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX lên 30 tỷ đồng.

(4) Tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh vói các HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh hai năm một lần.

(5) Phấn đấu thành lập Trung tâm giới thiệu sản phẩm an toàn của các HTX trên địa bàn tỉnh và kết nối sản phẩm của các HTX tỉnh bạn góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Liên minh HTX tỉnh đối với HTX, thành viên.

3. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Một là: Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan Liên minh HTX tỉnh trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam theo tinh thần Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị với vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; tham gia có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên, HTX.

Hai là: Chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển KTTT, HTX. Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công với vai trò thành viên BCĐ phát triển KTTT tỉnh; thường xuyên phối hợp các ngành, các huyện, thành phố theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình KTTT, HTX về số lượng, chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Ba là: Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn phát triển HTX. Xác định rõ phát triển KTTT, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù họp cho từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả.

Bốn là: Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX, đơn vị thành viên về vốn, khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng tập huấn và xúc tiến thương mại.

Năm là: Làm tốt công tác bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp đối với đơn vị thành viên thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh. Tăng cường phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và các cơ quan chức năng liên quan giải quyết các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX, tổ hợp tác, thành viên, người lao động trong HTX, thành viên.

Sáu là: Tăng cường công tác phối hợp các sở, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố trong phát triển KTTT, HTX. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các HTX.

Bảy là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với xây dựng HTX kiểu mới và chuỗi giá trị bền vững.

III. Về Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025: Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban chấp hành khóa VI, căn cứ vào Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận để xây dựng, thông qua Điều lệ Liên minh HTX tỉnh (sửa đổi) và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận phù hợp với Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam khóa VI.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 36 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành khóa VI, lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; bầu Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh. Bầu UBKT gồm 5 đồng chí và Chủ nhiệm UBKT khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thống nhất giao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 lãnh đạo hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

V. Nhất trí thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đại biểu chính thức đảm bảo cơ cấu, đại diện lĩnh vực theo Văn bản số 475/LMHTXVN-TCCB ngày 15/7/2020 của Liên minh HTX Việt Nam.

Với phưong châm “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả", Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi các thành viên, người lao động trong các HTX, các doanh nghiệp thành viên tiếp tục phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đề ra, đưa KTTT, HTX của tỉnh phát triển lên tầm cao mới, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, bền vững.

Xem chi tiết Nghị quyết Đại hội http://vca.org.vn/upload/images/2020/09_9_2020/NQ%20DH%20BG.pdf


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam