Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04-NQ/TW 21/08/2006 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí