16 11
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Người đạt tín nhiệm cao nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội với 390 phiếu...

Ngày 16/11/2014