Quyết liệt thực hiện theo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 23/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt "Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam". Để Thực hiện Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã có văn bản số 512/LMHTXVN-KTr đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung Chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh/thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện một số nội dung, công việc. Cụ thể như sau:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; đảm bảo thống nhất về nội dung, hình thức và hiệu lực thi hành của Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo quy định tại khoản 5 Điều 5, khoản 2 Điều 22 và Điều 23 Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Tổ chức quán triệt, phổ biến Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Điều lệ Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh và Kế hoạch tổ chức thực hiện Điều lệ cho toàn thể thành viên chính thức, thành viên liên kết và thành viên danh dự; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Điều lệ Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh đến các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Tổ chức bộ máy hoạt động của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam "Tổ chức bộ máy của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, bao gồm: Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu thành viên; Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Thường trực, phòng, ban giúp việc và tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc; Ủy ban Kiểm tra". Tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh là các đơn vị được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, tự chủ tài chính và tuyển dụng lao động, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, bao gồm: Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 để hỗ trợ vốn tín dụng cho hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên, liên hiệp hợp tác xã; Trung tâm Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và đầu tư hợp tác xã là đơn vị trực tiếp thực hiện các hợp đồng dịch vụ và chính sách hỗ trợ của Nhà nước về xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã tại địa phương; các đơn vị khác cung ứng dịch vụ hỗ trợ hợp tác xã.

Ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản quy định về tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh; quy định về tổ chức bộ máy, lao động, tiền lương, vị trí việc làm; quy định về cơ chế hoạt động của các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc; quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, thi đua, khen thưởng và kỷ luật..

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án về phát triển thành viên chính thức, thành viên liên kết và thành viên danh dự, phù hợp với quy định tại Điều 8 Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; mục tiêu của Đề án này là tập hợp, thu hút hầu hết các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác là thành viên chính thức của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng thời, đẩy mạnh phát triển thành viên liên kết và thành viên danh dự để liên kết, huy động các nguồn lực hỗ trợ thành viên, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể.

Đồng thời, Liên minh HTX Việt Nam cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung Chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh tăng cường phối hợp công tác giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh; xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, phù hợp với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 17 và khoản 1 Điều 22 Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Quỳnh Trang


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam