Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Thông tư Hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã
352/QĐ-TTg 22/03/2017 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
21/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết sô 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệ
105/QĐ-TTg 24/01/2017 Quyết định Về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
340/2016/TT-BTC 29/12/2016 Thông tư Hướng dẫn về mức hỗ trợ cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020
32/2016/QH14 23/11/2016 Nghị quyết Về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nghành nông nghiệp
1980/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
382/QĐ-LMHTXVN 30/05/2016 Quyết định về việc ban hành nội quy làm việc trong cơ quan LMHTXVN
445/QĐ-TTg 21/03/2016 Quyết định Phê duyệt Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020"
19/ CT-TTg 24/07/2015 Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
55/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
83/2015/TT-BTC 28/05/2015 Thông tư Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã
2261/QĐ-TTg 15/12/2014 Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
23/2012/QH13 03/12/2012 Luật Hợp tác xã