Chính sách huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn là một nội dung quan trọng

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, bao trùm, toàn diện, nhiều mặt đã phát triển ngang bằng và vượt các nước trong khu vực ASEAN. Góp phần vào thành tựu đã đạt được đó, có phần đóng góp quan trọng từ kết quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tại Hội thảo “Cơ chế chính sách huy động nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức ngày 26/11 rất nhiều ý kiến đã góp ý về cơ chế, chính sách huy động nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

  1. TS Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Thành viên Ban chỉ đạo TW tổng kết NQ 26.

Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông sản là tổng thể các hoạt động làm tăng giá trị sản phẩm nông sản tại mỗi bước trong quy trình từ cung ứng đầu vào, sản xuất, thu gom, chế biến và phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.

Ứng dung công nghệ cao và chuyển đổi số trong các chuỗi giá trị sản phẩm nông sản là việc thay đổi mô hình sản xuất - kinh doanh, tăng sản lượng và giá trị nông sản; các thành phần kinh tế đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao hơn; xử lý hài hoà lợi ích, nhất là lợi ích của nông dân, quản trị được rủi ro thị trường và tác động của biến đổi khí hậu.

 Các chuỗi giá trị sản phẩm nông sản chủ lực quốc gia, cấp tỉnh đã bước đầu hình thành nhưng việc phát triển chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số đang gặp nhiều bất cập, tồn tại và khó khăn như:  Sửa đổi Luật Đất đai và ban hành chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất để tạo điều kiện tích tụ và tập trung ruộng đất phát triển vùng chuyên canh nông sản lớn, Sửa đổi Luật HTX năm 2012 và ban hành chính sách hỗ trợ cho HTX, tổ hợp tác, Liên hiệp HTX chuyên ngành sản xuất sản phẩm nông sản quy mô lớn, phát triển bền vững, Xây dựng các quy hoạch cụ thể chuỗi giá trị đối với từng sản phẩm nông sản chủ lực quốc gia theo vùng (tích hợp quy hoạch của cả nước), cấp tỉnh gắn với ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số

  1. Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch đầu tư

Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm hỗ trợ khu vực này phát triển. Các chủ trương, chính sách của Đảng luôn đề cập đến khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có cơ chế, chính sách huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn là một nội dung quan trọng.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã yêu cầu “Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.”.

Triển khai nhiệm vụ này, giai đoạn vừa qua nhiều cơ chế, chính sách huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai tổ chức thực hiện đã cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực hợp lý cho phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư chương trình/dự án đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần dân cư nông thôn.

  1. TS Nguyễn Như Quỳnh, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW. Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn như:

Nhóm các chính sách ưu đãi về thuế như: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, Ưu đãi thuế giá trị gia tăng, Ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp… Nhóm các chính sách hỗ trợ, đầu tư tài chính: Hỗ trợ, đầu tư từ nguồn NSNN, Hỗ trợ, đầu tư từ NSNN thông qua các chính sách…

  1. TS Nguyễn Thị Hoà, Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước.

Sản xuất nông nghiệp vẫn luôn là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng các cơ chế xử lý, phòng ngừa rủi ro như bảo hiểm trong nông nghiệp chưa được triển khai mạnh mẽ nên đã ảnh hưởng lớn đến năng lực tài chính và khả năng trả nợ ngân hàng của khách hàng vay vốn khi gặp rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị chưa được tổ chức và phát triển hợp lý; trình độ chế biến sâu còn hạn chế nên giá trị gia tăng của ngành thấp. Các mô hình liên kết còn ít, chưa hiệu quả, gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng trong việc kiểm soát dòng tiền khi cho vay chuỗi, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định, nhiều doanh nghiệp, hộ dân chưa có nguồn lực tài chính tốt, chưa có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bài bản, hiệu quả và phương án trả nợ vay chưa khả thi, tạo áp lực trong quản lý rủi ro cho các tổ chức tín dụng…

Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể về các cơ chế, chính sách tín dụng hiện hành đối với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phân tích, đánh giá tác động, hiệu quả của các cơ chế này, từ đó tìm ra các khoảng trống pháp lý để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn tín dụng cho phát triển lĩnh vực này

  1. PGS. TS Nguyễn Thị Minh Hiền, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Từ khi Nghị quyết 26-NQ/TW vể vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn ra đời, đã có rất nhiều thể chế, chính sách được ban hành nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Nội dung Nghị Quyết 26-NQ/TW liên quan đến thể chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới.

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Lê Huy


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam