04 12
Một mình đặc sản

Mô hình hợp tác xã tỉnh Bắc Giang:

Một mình đặc sản

Với lợi thế tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế vườn đồi, trong những năm qua, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã đẩy mạnh...

Ngày 04/12/2021