Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1980/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
382/QĐ-LMHTXVN 30/05/2016 Quyết định về việc ban hành nội quy làm việc trong cơ quan LMHTXVN
445/QĐ-TTg 21/03/2016 Quyết định Phê duyệt Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020"
19/ CT-TTg 24/07/2015 Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
2261/QĐ-TTg 15/12/2014 Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020