Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
512/LMHTXVN-KTr 05/08/2021 Thực hiện Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Số 504/LMHTXVN-CSPT 04/08/2021 Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi cung ứng do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất
Số 503/CTr-LMHTXVN 04/08/2021 Chương trình Kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội
Số 77/QĐ-BCĐKTTT 03/08/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể
Số 76/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX 02/08/2021 Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
308/NQ-LMHTXVN 29/07/2021 Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ hai, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
119-CV/BTG 26/07/2021 Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII
1328/QĐ-TTg 23/07/2021 Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
478/LMHTXVN-KTr 23/07/2021 Về quy định của Nhà nước hỗ trợ cho các HTX, LHHTX, tổ hợp tác và thành viên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số 1318/QĐ-TTg 22/07/2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
472/LMHTXVN-TTTT 21/07/2021 Hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 -2022
Số 1034/QĐ-BTTTT 21/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy
Số 462/LMHTXVN-KHHT 19/07/2021 Kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
Số 464/LMHTXVN-VP 19/07/2021 Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Số 452/KH-LMHTXVN 14/07/2021 Kế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW