Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh HTX tỉnh An Giang và Ban Dân tộc tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030

Nhằm phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những định hướng chiến lược, chương trình dài hạn, các đề án, chính sách về công tác dân tộc đến cán bộ và nhân dân trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc.
Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh An Giang ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2030.
Liên minh HTX tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh An Giang xây dựng Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2030, với các nội dung trọng tâm, đó là: Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX); các dự án bảo tồn và phát triển đối với đồng bào dân tộc thông qua việc phát triển HTX, Liên hiệp HTX. Phối hợp triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án, đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.
Tăng cường trao đổi thông tin, phổ biến, tuyên truyền kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về người dân tộc; vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc tham gia vào HTX; tổng kết, phổ biến và nhân rộng các mô hình tổ chức, hoạt động có hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong phong trào phát triển KTTT vùng đồng bào dân tộc, gắn với tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu học tập kinh nghiệm về phát triển KTTT, HTX trong vùng đồng bào dân tộc.
Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về KTTT, HTX; cán bộ quản lý, điều hành, thành viên và người lao động là người dân tộc trong khu vực KTTT, HTX.
Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, kiến nghị của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển KTTT, HTX trong vùng dân tộc theo quy định của pháp luật. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển KTTT, HTX vùng dân tộc. Xây dựng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực; tổng kết, nhân rộng trong đồng bào dân tộc...
Để thực hiện tốt các nội dung trên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh An Giang đã thống nhất phân công trách nhiệm giữa hai bên. Đồng thời, Chương trình phối hợp sẽ được cụ thể hóa bằng các kế hoạch thực hiện hằng năm; có sự theo dõi, kiểm tra, giám sát đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao./.
Liên minh HTX tỉnh An Giang
 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam