Định hướng xây dựng HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về xây dựng hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn đến nay vai trò của các HTX ngày càng được khẳng định trong hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, tạo được việc làm cho các thành viên và người lao động, đóng góp tích cực trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2015-2020 tăng 152 HTX so với năm 2016 (thành lập mới 205 HTX, giải thể 53 HTX). Sản phẩm của HTX đa dạng phong phú, đã từng bước đáp ứng thị trường, đến nay đã có 93 sản phẩm OCOP cấp tỉnh của các HTX xếp hạng từ 3 sao trở lên, có hơn 70 HTX (chiếm hơn 30% tổng số HTX) đã tham gia vào sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị tạo các sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có bao bì, truy suất nguồn gốc, mã vạch sản phẩm… Nhờ đó, người tiêu dùng dễ dàng nhận biết thương hiệu sản phẩm của HTX, giá trị sản phẩm tăng từ 10-30% góp phần nâng cao thu nhập cho các HTX cũng như người lao động. Phát triển kinh tế tập thể, HTX đã bước đầu thay đổi nhận thức, tư duy của người dân trong tổ chức sản xuất và sản xuất hàng hóa, tư duy thị trường, từ đó đã có đóng góp quan trọng trong nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân đặc biệt khu vực nông thôn. Thông qua hoạt động của HTX, nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là các thành viên, người lao động trong HTX hiểu dầy đủ hơn về mô hình HTX mới, hiểu rõ hơn vai trò, vị trí, yêu cầu khách quan và phát triển HTX trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Đến nay, số lượng HTX của tỉnh còn ít, quy mô nhỏ, năng lực tài chính, quản trị sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; Cơ sở vật chất, công nghệ lạc hậu; thiếu tính liên kết. Nguyên nhân cơ bản là do một số HTX hoạt động chưa đúng bản chất của HTX kiểu mới, thiếu năng động, nỗ lực vươn lên, một số HTX có tư tưởng chông chờ... Bên cạnh đó một số địa phương, đơn vị chưa tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế tập thể, HTX, chưa thấy được vị trí, vai trò của HTX trong phát triển kinh tế, xã hội; thiếu kiểm tra, giám sát để kịp thời điều chỉnh hoặc giúp đỡ HTX khắc phục hạn chế, yếu kém; việc hỗ trợ, hướng dẫn các HTX trong tiếp cận các chính sách còn hạn chế...

Xác địnhPhát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã từng bước trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, thay thế dần quy mô kinh tế hộ gia đình”, “Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã phải từng bước trở thành động lực để phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt trong thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa. Xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị ngày 22/4/2021 Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025. Theo đó phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 2 Liên hiệp hợp tác xã, 350 hợp tác xã, trong đó có khoảng 70% là hợp tác xã nông nghiệp và nông nghiệp tổng hợp; tỷ lệ hợp tác xã hoạt động khá, tốt đạt từ 75% trở lên; thu nhập bình quân các thành viên hợp tác xã đạt 6 triệu đồng/người/tháng; trung bình mỗi hợp tác xã có từ 15 thành viên trở lên; có ít nhất 20% hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tham gia thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc có liên kết sản xuất với hợp tác xã, doanh nghiệp. Để đạt được các mục tiêu như trên, Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

Thứ hai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân hiểu rõ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội; bản chất, mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Thứ ba: Vận dụng triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách của nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Trung ương; trong đó, tập trung hỗ trợ các nội dung, hạng mục cấp thiết đối với kinh tế tập thể nhằm tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả hỗ trợ. Rà soát các cơ chế, chính sách quản lý, ưu đãi, hỗ trợ đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác bảo đảm đồng bộ, thiết thực, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh. 

Thứ tư: Nâng cao hiệu quả, năng lực điều hành, quản lý, tổ chức hoạt động của hợp tác xã thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về năng lực quản lý, kỹ thuật sản xuất; thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học vào làm việc tại các hợp tác xã. Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ hợp tác xã thu hút/kết nạp thêm thành viên, tăng vốn góp của thành viên vào hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để thành lập mới hợp tác xã. Vận động các hợp tác xã cùng ngành nghề, lĩnh vực tham gia thành lập các liên hiệp hợp tác xã để tăng quy mô và sự gắn kết giữa các thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hoạt động hiệu quả theo định hướng, thế mạnh sản phẩm của địa phương.

Phát triển mô hình hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị, kịp thời phổ biến nhân rộng các mô hình hợp tác xã điển hình, hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh hỗ trợ hợp tác xã xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm; hỗ trợ hợp tác xã đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm để mở rộng quy mô hoạt động của hợp tác xã. Thực hiện chuyển đổi số đối với các hợp tác xã đủ năng lực, điều kiện; quản lý và vận hành tốt hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin của tỉnh về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

 Chú trọng phát huy nguồn nội lực của hợp tác xã, tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ của nhà nước, nguồn tín dụng, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng hạ tầng cơ sở cho sản xuất và chế biến; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Thứ năm. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Thứ sáu. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Liên minh hợp tác xã tỉnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho việc hình thành và phát triển hợp tác xã, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; tổ chức, củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã theo đúng Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Tăng cường nguồn lực, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cán bộ tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao./.

 Nguyễn Huế - Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam