Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Hoà Bình năm 2022

Theo Kế hoạch định hướng năm 2022, kinh tế tập thể phát triển nhanh hiệu quả và bền vững; có quy mô lớn hơn, đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế và địa bàn, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn; ưu tiên xây dựng chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã.

Với mục tiêu củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực sản xuất, sức cạnh tranh, năng lực thích ứng của tổ chức kinh tế tập thể trong tình hình mới. Tăng cường vai trò nòng cốt của kinh tế tập thể trong các hoạt động tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2022, số Hợp tác xã (HTX), Tổ hợp tác (THT) thành lập mới là 35 HTX và 10 THT củng cố 30 HTX; Doanh thu bình quân 01 HTX tăng từ 6-8%; Thu nhập của thành viên HTX tăng bình quân 6%; Tăng 10% hộ cá thể, cá nhân, tổ chức khác là thành viên HTX, THT; Tỷ lệ HTX quy mô nhỏ trở lên tăng thêm 4%;  Đào tạo, bồi dưỡng cho 500 lượt cán bộ quản lý HTX; Xây dựng 15-20 HTX điển hình tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với tiêu thụ sản phầm..; số HTX hoạt động có hiệu quả đạt 70% .

Để hoàn thiện mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện cụ thể : Tiếp tục triển khai thực tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, HTX và thành viên các HTX về chủ trương, cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể; bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể hiện nay. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Tăng cường tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ thành lập mới THT, HTX, Liên hiệp HTX; củng cố, tổ chức lại hoạt động; tăng quy mô về thành viên, nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Xây dựng các chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình và các tổ chức thành viên. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng để tuyên truyền, động viên khuyến khích khu vực kinh tế tập thể kịp thời.                                                                                                                                                                                                                                                                                   CTV Thanh Tâm

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hoà Bình


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam