19 07
Các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã đã phát huy được vai trò thay đổi cách nghĩ, cách làm cho người dân trong việc ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Bình Thuận:

Các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã đã phát huy được vai trò thay đổi cách nghĩ, cách làm cho người dân trong việc ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Vừa qua, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể...

Ngày 19/07/2022