Thừa Thiên Huế:

Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong các hợp tác xã trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Nhằm tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như kiến nghị đề xuất những giải pháp để tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong các HTX, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong các HTX nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

Các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm của các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Đảng ủy cấp xã và nhất là các nội dung phát biểu của đại diện các HTX đã tập trung đánh giá, ghi nhận những kết quả đã đạt được của khu vực kinh tế tập thể và hoạt động của tổ chức Đảng trong các HTX, đó là: Kinh tế tập thể tỉnh Thừa Thiên Huế, mà nòng cốt là các HTX đã có sự phát triển với hơn 310 HTX hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực, ngành nghề, thu hút 170.000 thành viên, doanh thu bình quân của HTX đạt 3.300 triệu đồng; lãi bình quân 150 triệu đồng và thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên tại HTX đạt 32 triệu đồng/năm; công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các HTX được quan tâm, đã thành lập 47 tổ chức đảng HTX, với 259 đảng viên, qua đó đã giải quyết việc làm, nâng cao đời sống thành viên, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh nhà.

Báo cáo đề dẫn và các ý kiến phát biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề khó khăn, hạn chế đó là: khu vực kinh tế tập thể của tỉnh còn chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản lý, nguồn vốn và cơ sở vật chất như đất đai, nhà xưởng, trụ sở…chưa đáp ứng nhiệm vụ đổi mới; tình hình tổ chức, hoạt động và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu đặt ra: số lượng các HTX có tổ chức đảng chưa nhiều (chỉ chiếm hơn 15%); còn tới gần 85% số HTX chưa có tổ chức Đảng (mặc dù có 103 HTX có 313 đảng viên là cán bộ, nhân viên đang làm việc thường xuyên tại HTX hiện đang sinh hoạt tại các tổ chức Đảng nơi cư trú); HTX có tổ chức Đảng đa phần là trong lĩnh vực nông nghiệp; lĩnh vực phi nông nghiệp còn rất ít (43 chi bộ HTX nông nghiệp và 04 chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân); cán bộ chủ chốt phần nhiều lớn tuổi, cán bộ trẻ ít; nguồn để phát triển Đảng hạn chế; chưa có chính sách đối với cán bộ kiêm nhiệm công tác Đảng trong HTX.

Các ý kiến phát biểu cũng đã rút ra vấn đề thực tiễn đó là: Nơi nào có sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, đồng thời cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc và phát huy tốt vai trò tiền phong trong việc thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thì nơi đó HTX không ngừng được củng cố và phát triển và thực sự là bà đỡ thúc đẩy kinh tế hộ thành viên. Hiệu quả hoạt động của các HTX đã góp phần quan trọng vào việc tăng tổng sản phẩm địa phương, đồng thời góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Chi bộ trong HTX là hạt nhân chính trị trong các HTX, do vậy việc nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong HTX cũng như việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực kinh tế tập thể nói chung là vấn đề hết sức cấp thiết.

Đồng chí Trần Lưu Quốc Doãn, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi Tọa đàm

Đổi mới phương thức, hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội

Cũng theo các đại biểu: Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới đã xác định: “Quan tâm phát triển các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh”; đồng thời đặt ra mục tiêu đến năm 2030 Thừa Thiên Huế có 400 HTX, doanh thu bình quân của HTX hằng năm tăng từ 10-15%, thu nhập bình quân của người lao động trong HTX, của thành viên HTX, tổ viên tổ hợp tác hằng năm tăng gấp 1,5 lần, số HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 70-80% trên tổng số HTX toàn tỉnh; đến năm 2045 có 500 HTX, số HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm trên 85% trên tổng số HTX toàn tỉnh; điều này đòi hỏi lĩnh vực kinh tế tập thể nói chung, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế tập thể nói riêng cần được quan tâm một cách cụ thể, phù hợp và hiệu quả hơn.

Để phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong các HTX nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, các ý kiến phát biểu đã nhấn mạnh cần quan tâm thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chương trình hành động của Liên minh HTX Việt Nam; Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 61/KH-UBND của UBND tỉnh; Kế hoạch hành động số 316-KH/LMHTX ngày 19/12/2022 của Liên minh HTX tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

2. Đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao năng lực của Liên minh HTX tỉnh; triển khai kịp thời sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX; nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 61/KH-UBND của UBND tỉnh. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh. Đổi mới phương thức, hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nguyên tắc, giá trị, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong đời sống kinh tế-chính trị-xã hội. Tăng cường và nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX nhất là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực; hỗ trợ vốn; hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị mang tính bền vững; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, công nghệ cao, thực hiện chương trình OCOP; xây dựng nhãn mác, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc; xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; chuyển đổi số…; tăng cường công tác hợp tác quốc tế để học tập kinh nghiệm, khai thác nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế tập thể, HTX; đồng thời đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX gắn với tuyên truyền trong cán bộ, thành viên về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các HTX.

3. Các HTX cần chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong các HTX, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của HTX. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HTX, Quỹ tín dụng nhân dân thể hiện sự vững vàng về phẩm chất chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, gắn bó với tổ chức, lao động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đạt hiệu quả cao, đi đầu vận động thành viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, làm giàu chính đáng, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của HTX.

4. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: (1) Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, thành viên, người lao động, nhất là người sử dụng lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong khu vực kinh tế tập thể, HTX, nhất là Quy định số 164-QĐ/TW của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong HTX, Liên hiệp HTX và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong các HTX và Liên hiệp HTX; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. (2) Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng và củng cố và phát triển tổ chức đảng trong HTX phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, của khu vực kinh tế tập thể, HTX hiện nay và xu hướng phát triển trong thời gian tới (có HTX quy mô thôn, HTX quy mô toàn xã, HTX liên xã và thậm chí HTX khu vực); đồng thời xác định rõ chỉ tiêu phấn đấu từng năm, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức đảng nơi có các HTX, tổ hợp tác đóng trên địa bàn; trước mắt cần tập trung chỉ đạo thành lập tổ chức đảng ở các HTX đã có số lượng đảng viên đủ thành lập chi bộ theo quy định của Đảng. (3) Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ phụ trách công tác đảng, đoàn thể trong khu vực kinh tế tập thể, HTX, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên của các HTX để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với các tổ chức đảng mới thành lập trong các HTX gặp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ công tác Đảng. (4) Lãnh đạo tổ chức tổng kết mô hình tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình kinh tế hợp tác, HTX, tổ hợp tác...; áp dụng thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn ở từng địa phương. (5) Lãnh đạo việc ban hành Chỉ thị về tăng cường củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Có thể khẳng định rằng, phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong các HTX là nhân tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xây dựng HTX vững mạnh; để kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân; với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự nổ lực phấn đấu của các tổ chức đảng, đảng viên trong các HTX, tin tưởng rằng kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng phát triển, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam