Nguồn lực của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam:

Thực hiện các chương trình, dự án, mô hình và dịch vụ công hỗ trợ phát triển KTTT, HTX

Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và 63 Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh) là tổ chức hội có Đảng đoàn, được Đảng và Nhà nước giao biên chế, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được liên kết chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, có khả năng và nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025), bầu 154 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành (trong đó gồm Thứ trưởng và chức danh tương đương của một số bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương); 22 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ; 04 đồng chí Thường trực; thống nhất tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ, Nghị quyết và nhiệm kỳ Đại hội từ trung ương đến địa phương.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách pháp luật về phát triển KTTT, HTX; huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án, mô hình và dịch vụ công hỗ trợ phát triển KTTT, HTX, tạo sự lan tỏa trong cả nước. Liên minh HTX cấp tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn thành lập mới, tổ chức lại, chuyển đổi hoạt động của HTX; thực hiện hỗ trợ phát triển HTX; tham mưu, thống kê, thông tin báo cáo; kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX; thực hiện từ 02 đến 15 nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KTTT, HTX do cấp ủy và chính quyền địa phương giao tùy điều kiện của mỗi địa phương.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện các chương trình, dự án, mô hình và dịch vụ công hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Ảnh minh họa: HTX sản xuất kinh doanh chè Tân Lập Mộc Châu, Sơn La

Nguồn nhân lực: Tổng số cán bộ là 1.674 người; trong đó, trình độ đại học và trên đại học chiếm 88%. Liên minh HTX Việt Nam có 492 người, số cán bộ và người lao động có trình độ đại học và trên đại học 442 người, chiếm 89,8% (trong đó có: 01 Phó giáo sư; 15 Tiến sĩ; 196 thạc sỹ); trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên 380 người, chiếm 77,2%; Liên minh HTX cấp tỉnh có 1.182 người; trong đó số cán bộ và người lao động có trình độ đại học và trên đại học 1.028 người, chiếm 87%; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên 406 người, chiếm 34,3%. Hầu hết cán bộ, nhân viên trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có kinh nghiệm công tác, nhiệt huyết, có năng lực thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; chăm lo, hỗ trợ KTTT, HTX phát triển.

Trụ sở, phương tiện và kinh phí hoạt động: Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được Chính phủ và chính quyền địa phương bố trí trụ sở và phương tiện làm việc cho Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX cấp tỉnh; cấp vốn đầu tư công, cấp, hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước để chi thường xuyên và chi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Năng lực thực hiện công tác tuyên truyền: Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đóng vai trò chủ lực trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển KTTT, HTX. Liên minh HTX Việt Nam có Trung tâm thông tin và Tuyên truyền, cổng thông tin điện tử, tạp chí, kết nối và phối hợp chặt chẽ với 63 bộ phận tuyên truyền ở Liên minh HTX cấp tỉnh. Liên minh HTX cấp tỉnh có bộ phận chuyên trách thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuyên truyền các mô hình, các cách làm hay của các THT, HTX, liên hiệp HTX (sau đây gọi chung là HTX).

Năng lực thu thập thông tin và tổng hợp; nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật về phát triển KTTT, HTX và các lĩnh vực khác có liên quan Chỉ đạo thống nhất trong hệ thống để thu thập thông tin, số liệu cập nhật, kịp thời phục vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật. Liên minh HTX Việt Nam có các đơn vị chuyên trách (Ban Chính sách và Phát triển HTX, Ban Kế hoạch và Hỗ trợ; Ban Hợp tác quốc tế, Viện Kinh tế Hợp tác, các trường đào tạo...) với 89,8 % đội ngũ nhân lực có trình độ đại học và trên đại học; có kinh nghiệm nghiên cứu; hằng năm thực hiện nghiên cứu hàng chục đề án, đề tài khoa học cấp bộ, ngành và cơ sở; kết hợp huy động nguồn nhân lực từ các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp, các thành viên liên kết câp quốc gia, xây dựng, đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các địa phương nhiều cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và KTTT, HTX.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cùng đoàn công tác thăm Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La

Năng lực tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ thúc đẩy phát triển HTX

Về tư vấn, hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại, chuyển đổi hoạt động của HTX: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành quy định, quy trình tư vấn, hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại, chuyển đổi hoạt động của HTX phù hợp với Luật HTX năm 2012 và các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành. Tại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có Ban Chính sách và Phát triển HTX, Viện Kinh tế Hợp tác và các đơn vị sự nghiệp. Liên minh HTX cấp tỉnh có bộ phận tư vấn thành lập và hoạt động của HTX. Thực tế tại các địa phương, 96 % số HTX thành lập mới, tổ chức lại, chuyển đổi hoạt động do Liên minh HTX cấp tỉnh thực hiện, 4% do các tổ chức đoàn thể khác thực hiện .

Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân ỉực cho HTX và đào tạo nghề cho thành viên HTX: Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có các trường đào tạo phân bố đều khắp ở các khu vực trên địa bàn cả nước gồm: Khu vực Hà Nội có: Trường Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TW; Trường Cao đẳng Nghê Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam; khu vực Đồng bằng sông Hồng có Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ; khu vực miền Trung - Tây Nguyên có Trường Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật & Đào tạo cán bộ HTX; khu vực miền nam có Trường Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật & Đào tạo Cán bộ HTX miền Nam. Liên minh HTX cấp tỉnh có các bộ phận bồi dưỡng cán bộ HTX. Các cơ sở đào tạo được Chính phủ, địa phương giao đào tạo, bồi dưỡng cho hầu hết cán bộ quản trị HTX gồm Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, kế toán,... và đào tạo nghề cho các thành viên HTX trên địa bàn cả nước.

Về cung cấp vốn tín dụng cho HTX và thành viên HTX: Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Trung ương với vốn điều lệ ngân sách cấp 1.000 tỷ đồng, liên kết với 51 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX địa phương được thành lập và hoạt động với vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng và 12 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX ở 12 địa phương tỉnh, thành phố đang làm thù tục thành lập theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của HTX.

Về xúc tiến thương mại: Liên minh HTX Việt Nam có Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, Trung tâm phát triển thương mại và đầu tư; các doanh nghiệp phát triển kinh tế ngành. Các Trung tâm Xúc tiến thương mại phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Coop) triển khai Chương trình Xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX toàn quốc thông qua mạng lưới Saigon Coop; bố trí nhân lực, điều kiện cần thiết, quản lý hoạt động bán hàng tại các điểm bán hàng; tổ chức các hoạt động quảng cáo, sử dụng Logo của Saigon Co.op, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và HTX. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tăng cường kết nối thương mại, đã ký kết văn bản họp tác với Liên đoàn HTX các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc,vv...về xuất khẩu nông sản cho HTX. Liên minh HTX cấp tỉnh có bộ phận xúc tiến thương mại thực hiện các hoạt động về hội chợ, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung - cầu, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu sản phẩm,... cho HTX.

Về xúc tiến đầu tư: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hợp tác và hỗ trợ các thành viên liên kết cấp quốc gia (Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao; Tập đoàn Tín Thành, Tập đoàn Lavifood,...) đầu tư xây dựng các nhà máy, cơ sở chế biến tiêu thụ nông sản; hỗ trợ Saigon Coop đầu tư phát triển, mở rộng mạng lưới bán lẻ với hơn 1.000 cửa hàng, trung tâm siêu thị của Saigon Co.op trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước; hợp tác và hỗ trợ công ty Vinamart thuộc Tổng công ty Vinaconex phát triển mạng lưới bán lẻ tiêu thụ sản phẩm cho HTX,...

Về dịch vụ khoa học, công nghệ: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có Trung tâm Khoa học - Công Nghệ và Môi trường có khả năng cung ứng dịch vụ cho HTX về chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tư vấn xây dựng các dự án đầu tư về khoa học, công nghệ và môi trường cho HTX trên phạm vi cả nước. Triển khai theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có Dự án Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ đầu vào, đầu ra cho các HTX thành viên (30 tỷ đồng), dự kiến cuối năm 2024 hoàn thành và đi vào hoạt động. Liên minh HTX cấp tỉnh có bộ phận tư vấn ứng dụng công nghệ thực hiện tư vấn, hỗ trợ chuyển giao khoa học, công nghệ cho HTX.

Về tư vấn pháp lý: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh HTX cấp tỉnh có Ủy ban Kiểm tra, bộ phận pháp chế, tư vấn pháp lý cho thành lập, hoạt động cúa HTX; hỗ trợ xử lý vướng mắc pháp lý cho các thành viên.

Về dịch vụ kiểm toán: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và triển khai Đề án thành lập và hoạt động Trung tâm Kiểm toán HTX. Hiện nay, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên đoàn HTX Raiffeisen CHLB Đức (DGRV) tiếp tục triển khai tài trợ nhiều HTX ở tỉnh Tiền Giang, Phú Yên, Long An và Thành phố Hà Nội hỗ trợ sử dụng dịch vụ kiểm toán.

Về xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị: Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có các đơn vị chuyên trách xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm với đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về xây dựng mô hình chuỗi. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có Ban Chính sách và Phát triển HTX, Viện Kinh tế hợp tác, 14 trung tâm, đơn vị sự nghiệp; Liên minh HTX cấp tỉnh có phòng phát triển HTX,... Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành Quy trình xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm để thống nhất thực hiện cho toàn ngành. Thực tế 03 năm qua, đã huy động, tập trung các nguồn lực xây dựng 200 mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị hoạt động hiệu quả; hỗ trợ 140 HTX sản xuất, kinh doanh ứng dụng công nghệ, bảo vệ môi trường tại các vùng nghèo và vùng đặc biệt khó khăn.

Năng lực thông tin báo cáo và kiểm tra, giám sát: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền được đầu tư công nghệ thông tin hiện đại kết nối với 63 Liên minh HTX cấp tỉnh thực hiện thống kê, cập nhật số liệu thông suốt từ trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành. Hệ thống kiểm tra, giám sát được tổ chức đồng bộ từ trung ương đến đại phương; theo đó, ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với 63 ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX cấp tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, chuyên đề và đột xuất theo quy định.

Năng lực phối họp công tác với bộ, ngành Trung ương, địa phương: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ký kết hơn 40 chương trình phối hợp công tác với bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (Ủy ban Dân tộc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Nhà báo, Hội Luật gia...). Liên minh HTX cấp tỉnh ký kết gần 500 chương trình phối hợp công tác với các sở, ngành, đoàn thể địa phương.

Năng lực hợp tác quốc tế: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là thành viên Liên đoàn HTX quốc tế, Liên đoàn HTX khu vực châu Á - Thái Bình Dương; ký kết nhiều hợp tác, trao đổi và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức quốc tế như: Liên đoàn HTX quốc tế, Liên đoàn HTX khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Liên đoàn HTX các nước, 20 tổ chức quốc tế phi chính phủ, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; ký kết hợp tác dài hạn với Liên đoàn HTX Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên Bang Đức, Hà Lan,...và thực hiện có hiệu quả. Huy động nguồn lực về đào tạo, kinh phí tài chính và kinh nghiệm quốc tế; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và sự phát triển KTTT, HTX.

Có thể thấy hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có năng lực, nguồn lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ bản, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ HTX, công tác tuyên truyền, xây dựng và đề xuất chính sách, pháp luật.

Lê Huy (theo Công văn số 346/LMHTXVN-KHHT)


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam