VCA có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước về kiến nghị xem xét, sửa đổi một số nội dung Thông tư về Quỹ TDND

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Liên minh HTX Việt Nam có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước về việc Kiến nghị xem xét, sửa đổi một số nội dung tại dự thảo "Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức hoạt động và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là hợp tác xã".

Uỷ ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam nhận được nhiều ý kiến phản hồi bằng văn bản và các ý kiến tham gia trực tiếp tại Toạ đàm của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và đại diện các Quỹ tín dụng nhân dân về nội dung Dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động và các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng là HTX” của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức, đồng thời căn cứ vào việc xin ý kiến về Dự thảo Thông tư trên Website của Ngân hàng Nhà nước.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các thành viên của Liên minh HTX Việt Nam, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của các thành viên và nghiên cứu nội dung Dự thảo Thông tư, Uỷ ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam tham gia các ý kiến như sau:

Điều 1 của Dự thảo Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng Hợp tác xã.

Điểm a khoản 2 điều 41: “Hoạt động đối với các Quỹ tín dụng nhân dân thành viên gửi tiền (không kỳ hạn, có kỳ hạn) tại ngân hàng hợp tác xã để điều hòa vốn”.

Kiến nghị: Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định Quỹ tín dụng được gửi tiền vào Ngân hàng hợp tác xã và các tổ chức tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động.

Điều 2 của Dự thảo Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân

Điều 8: Khoản 6 Điều 8 bản Dự thảo Thông tư quy định: Quy mô hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân phải đảm bảo: “Tổng tài sản của quỹ tín dụng nhân dân không được vượt quá 500 tỷ đồng”.

Kiến nghị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bỏ quy định:Tổng tài sản của quỹ tín dụng nhân dân không được vượt quá 500 tỷ đồng”;

Điều 17: Khoản 3 Điều 17 bản Dự thảo Thông tư quy định:

“Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định và được ghi trong Điều lệ, ít nhất là 02 năm và không quá 05 năm. Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp...”.

Kiến nghị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bỏ quy định: “Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp”

Điều 37: Khoản 5 Điều 37 bản Dự thảo Thông tư quy định:“Quỹ TDND cho vay hợp vốn cùng ngân hàng Hợp tác xã khoản cho vay từ 500 triệu đồng trở lên”.

Kiến nghị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bỏ quy định:  “Quỹ TDND cho vay hợp vốn cùng ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam khoản cho vay từ 500 triệu đồng trở lên” hoặc chỉ nên quy định: Khi có nhu cầu các Quỹ TDND thành viên thực hiện cho vay hợp vốn với Ngân hàng HTX theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cấp tín dụng.

Rất nhiều nội dung quan trọng trong Dự thảo "Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức hoạt động và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là hợp tác xã" từ các Quỹ TDND gửi đến, được Liên minh HTX Việt Nam tổng hợp, nghiên cứu và có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Chi tiết xin xem file đính kèm: 

http://vca.org.vn/kien-nghi-xem-xet-sua-doi-mot-so-noi-dung-tai-du-thao-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-thong-tu-quy-dinh-ve-cap-giay-phep-to-chuc-hoat-dong-va-cac-ty-le-dam-bao-an-toan-trong-hoat-dong-cua-cac-to-chuc-tin-dung-la-hop-tac-xa-vb131.html

Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam