Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030:

Xây dựng từ mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động 337/LMHTXVN-KHHT (ngày 2/6/2021) về thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 – 2030 nhằm thực hiện Quyết định 340/QĐ-TTg  ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển KTTT, HTX gian đoạn 2021 – 2030. Kế hoạch gồm 3 mục đích, yêu cầu chính, đó là:
  1.  Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra tại Quyết định 340/QĐ-TTg để triển khai, thực hiện thống nhất và hiệu quả trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam;
  2.  Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đối với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh toàn diện, phát huy vị trí, vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX, là cầu nối giữa thành phần KTTT, HTX với hệ thống chính trị; góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Quyết định 340/QĐ-TTg đề ra.
  3.  Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để BCH, Ban Thường vụ, Thường trực, các ban tham mưu, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các ban, đơn vị trực thuộc và Liên minh HTX cấp tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả.

Nhiệm vụ và giải pháp:

  1.  Quán triệt nghiêm túc Quyết định 340/QĐ-TTg; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và xã hội về phát triển KTTT, HTX và vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển KTTT, HTX
  2.  Chủ động tham gia, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển KTTT, HTX và pháp luật có liên quan.
  3.  Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khu vực KTTT, HTX được Chính phủ, bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương giao, ủy thác.
  4.  Tư vấn hỗ trợ tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX.
  5.  Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
  6.  Chủ trì, tham gia xây dựng, triển khai một số chương trình, đề án điển hình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX.
  7.  Chủ động và tích cực tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển KTTT, HTX.
Quang Trung
(lược ghi theo Kế hoạch hành động 337/LMHTXVN-KHHT)


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam