Yên Bái ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Sau 10 năm triển khai thi hành Luật HTX năm 2012, việc tổng kết, đánh giá toàn diện 10 năm thi hành Luật HTX năm 2021 trên địa bàn tỉnh nhằm: Tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thi hành Luật HTX năm 2012; đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể (KTTT), HTX; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật HTX và hoàn thiện các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển KTTT, HTX.

Triển khai thực hiện đồng bộ Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT; Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị.

Theo Kế hoạch, tổng kết thi hành Luật HTX tập trung vào các nội dung cơ bản: Tình hình xây dựng, ban hành, tuyên truyền, phổ biến Luật HTX và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX của các bộ, ngành và của tỉnh; tình hình tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước về KTTT, HTX; tình hình tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX, bao gồm: Đăng ký, báo cáo, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm,... tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước; tình hình hợp tác quốc tế; tình hình phát triển KTTT, HTX kể từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, chưa thống nhất, đồng bộ của Luật HTX năm 2012 trong hệ thống pháp luật; rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả thi hành Luật HTX; kiến nghị hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, thể chế phát triến KTTT, HTX. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung của Luật HTX năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thời gian, hình thức tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX.

Đối với cấp huyện: Tổ chức tổng kết và xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện khen thưởng các cá nhân, tập thể, HTX có thành tích điển hình, nổi bật trong triển khai thi hành Luật HTX năm 2012, thời gian xong trước ngày 20/9/2021.

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá các nội dung thuộc phạm vi, quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tiễn công tác quản lý của cơ quan, đơn vị liên quan đến thi hành Luật HTX năm 2012, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trước ngày 20/9/2021.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 của tỉnh trình UBND tỉnh trước ngày 30/9/2021.

Đối với cấp tỉnh: Tổ chức Hội nghị tổng kết xong trước ngày 15/10/2021, tập trung vào một số nội dung như: Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh; khen thưởng các cá nhân, tập thể, HTX có thành tích điển hình, nổi bật trong triển khai thi hành Luật HTX năm 2012./.

                                                                   CTV Hoàng Hà
                                                          Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam