Hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2021

Ngày 22/12 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội tổ chức hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2021. 

Nhiệm vụ “tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017-2021” đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 705/QĐ-TTg là tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 31 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg và giao bộ Bộ Lao động – Thương binh Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện đề án.Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Các cơ quan ở Trung ương chủ trì từng Tiểu đề án chủ động và kịp thời thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án của ngành mình như: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trong đó Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì thực hiện tiểu đề 5 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và một số nội dung pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

Từ năm 2017 đến nay, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật nói chung và triển khai Đề án 31 nói riêng mang lại kết quả rõ rệt, nơi nào mà công tác tuyên truyền pháp luật thực hiện tốt, nhận thức và hiểu biết pháp luật của người lao động, người sử dụng lao động ngày càng được nâng cao, ý thức của mọi người luôn tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật, từ đó dẫn đến các tranh chấp lao động giảm đi rõ rệt, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động được bảo đảm.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền cũng như các giải pháp khác liên quan đến quan hệ lao động, nhìn chung tình hình quan hệ lao động trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay tương đối ổn định. Ban Chỉ đạo Đề án 31 đã kịp thời chỉ đạo các Ngành có liên quan bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, còn kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động có liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy vẫn còn hạn chế như số cuộc và số lượng người lao động và người sử dụng lao động được tuyên truyền chưa nhiều so với tổng số người lao động và người sử dụng lao động trên cả nước; một số địa phương vẫn duy trì hình thức tuyên truyền truyền thống, chưa đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa quan tâm đến hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, đội ngũ nhân sự thường xuyên biến động và ít có quản lý chuyên trách, kiêm nhiệm là chủ yếu nên việc cử người tham dự các hoạt động cũng gặp trở ngại; kinh phí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được bố trí ở mức thấp; Tình hình đình công, lãn công, tranh chấp lao động xảy ra trong những năm gần đây đã có chiều hướng giảm về số lượng, tuy nhiên vẫn còn xảy ra nhưng về cơ bản giai đoạn 2017-2021, Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Qua tổng kết, đánh giá, 63/63 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam , Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đều đề xuất cần tiếp tục triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo; tiếp tục quán triệt về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, bộ ngành theo đúng tinh thần của Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo phối hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành và các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; tuyên truyền việc thực hiện chế độ, chính sách và các văn bản pháp luật phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế và các văn bản Luật liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Quang Trung


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam