Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
43/QĐ-LMHTXVN 21/02/2019 Quyết định số 43/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập Ban Tổ chức Hội chợ XTTM và công nghệ cho các HTX năm 2019
45/QĐ-LMHTXVN 21/02/2019 Quyết định số 45/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Tổng kết 15 năm năm thực hiện Nghị quyết TW5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và năng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Số 37/QĐ-LMHTXVN 20/02/2019 Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, quy chế Hỗ trợ HTX và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị
21/TB-LMHTXVN 20/02/2019 Thông báo kết luận của Thường trực LMHTXVN về việc xây dựng Đề án tổ chức Hội chợ XTTM và công nghệ HTX năm 2019, Đề án tổ chức Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á - TBD và Đề án tổ chức Lễ biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc
84/LMHTXVN-VP 12/02/2019 Công văn của Liên minh HTX Việt Nam đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
73/LMHTXVN- TCCB 30/01/2019 CV số 73/LMHTXVN- TCCB v/v xây dựng báo cáo phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW
63/LMHTXVN- CSPT 25/01/2019 CV số 63/LMHTXVN- CSPT về giải pháp phát triển KTHT, HTX và nâng cao năng lực của Liên minh HTX tỉnh/TP
09/NQ- LMHTXVN 20/01/2019 Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 7, khóa V
06/NQ-LMHTXVN 11/01/2019 Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 10, khóa V
04/QĐ_LMHTXVN 08/01/2019 Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng
1120/QĐ-LMHTXVN 26/10/2018 Quyết định về việc lập và gửi báo cáo định kỳ tình hình HTHT. HTX và hoạt động của LMHTX tỉnh, thành phố
26/10/2018 Biểu mẫu báo cáo kèm theo Quyết định 1120/QĐ-LMHTXVN
1108/QĐ-LMHTXVN 24/10/2018 Quyết định về việc công nhận thành viên liên kết cấp quốc gia
1109/QĐ-LMHTXVN 24/10/2018 Quyết định về việc công nhận thành viên liên kết cấp quốc gia
1098/QĐ-LMHTXVN 23/10/2018 Quyết định về việc thành lập BCĐ và TBT báo cáo LMHTXVN 25 năm thành lập và phát triển