Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
202/LMHTXVN-VP 19/03/2018 Thông báo về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực hiện văn hóa công sở
06/03/2018 Đề cương tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của phòng trào HTX và LMHTXVN nhân kỉ niệm 72 ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp và 07 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là ngày HTX Việt Nam
115/TB-LMHTXVN 13/02/2018 Thông báo kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam: V/v triểu khai chương trình làm việc với Thủ tướng Chính phủ và một số Lãnh đạo bộ, ngành, địa phương về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống LMHTXVN
19/2018/TT-BTC 12/02/2018 Thông tư Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
103/QĐ-LMHTXVN 09/02/2018 Quyết định ban hành chương trình hành động của LMHTXVN thực hiện NQ số 01 NQ CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
95/TB-LMHTXVN 07/02/2018 Thông báo kết luận của thường trực LMHTXVN: V/v xây dựng Báo cáo và triển khai chương trình làm việc với Thủ tướng Chính phủ và một số Lãnh đạo bộ, ngành, địa phương về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt
88/QĐ-LMHTXVN 02/02/2018 Quyết định ban hàng quy chế thành lập hoạt động của tổ công tác và quy trình XD mô hình HTX găn với chuỗi giá trị
Ben hành kèm quyết định 88/QĐ-LMHTXVN 02/02/2018 Quy chế thành lập và hoạt động của tổ công tác xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị
38/LMHTXVN-TCCB 18/01/2018 Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề nâng cao hiệu quả, kịp thời thông tin về HTHT, HTX
881/QĐ-LMHTXVN 16/01/2018 Quyết định thành lập Ban điều phối Chương trình công tác dài hạn giữa LMHTXVN và Viện KTNNHC
585/TB-VPCP 19/12/2017 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương ĐÌnh Huệ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
09/2017/TT-BNNPTNT 17/04/2017 Thông tư Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Thông tư Hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã
32/2016/QH14 23/11/2016 Nghị quyết Về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nghành nông nghiệp
1980/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020